موظف نمودن مراكز اسقاط خودرو نسبت به واريز مبلغ پانصد و پنجاه هزار ريال به ازاي اسقاط هر دستگاه خودرو به حسابي خاص مورخه 1388/03/10 شماره 40511

بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت ۴۱۰۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود.

مراكز اسقاط خودرو موظفند به ازاي اسقاط هر دستگاه خودرو در سال ۱۳۸۷، مبلغ پانصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۵۰) ريال براي اجرا و توسعه طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به حسابي كه به همين منظور برابر مقررات مربوط افتتاح مي شود، واريز نمايند كه تحت نظارت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هزينه خواهد شد.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور