اصلاح تصويبنامه موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده و پرداخت تسهيلات بانكي براي خريد خودوروهاي سواري، وانت، ميني بوس و تاكسي مورخه 1388/03/31 شماره 40647

اصلاح تصويبنامه موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده و پرداخت تسهيلات بانكي براي خريد خودوروهاي سواري، وانت، ميني بوس و تاكسي

نظر به اينكه در تصميم نامه شماره ۵۳۲۱۸/ت ۴۲۴۲۴ن مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، متن زير تحرير نشده است. لذا مراتب به شرح زير براي اصلاح اعلام مي شود:

۵- اين تصميم نامه از تاريخ ۱۳۸۷/۱/۱لازم الاجرا است.

مجيد دوستعلي