اجازه خريد خودرو به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، دادگستري، صنايع و معادن و سازمان تربيت بدني مورخه 1388/04/06 شماره 40759

اجازه خريد خودرو به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، دادگستري، صنايع و معادن و سازمان تربيت بدني

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ گرديده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- خريد يكصد و بيست دستگاه خودرو توسط وزارت مسكن و شهرسازي به شرح سي دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز براي ستاد وزارتخانه، پنجاه دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز براي سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابعه و چهل دستگاه خودرو وانت كمك دار براي سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابعه، در قبال از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

۲- خريد چهار دستگاه خودرو كمك دار داخلي به شرح دو دستگاه خودرو نيسان پيكاپ و دو دستگاه خودرو سوزوكي ويتارا توسط وزارت دادگستري (اداره كل دادگستري استان خراسان جنوبي) مجاز است.

۳- خريد سه دستگاه خودرو سواري كمك دار توسط وزارت صنايع و معادن براي طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر در قبال از رده خارج كردن تعداد معادل خودروي كمك دار فرسوده مجاز است.

۴- خريد سي و پنج دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز داخلي توسط سازمان تربيت بدني در قبال از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور