اتخاذ تصميماتي در خصوص اسقاط خودروهاي فرسوده شخصي مورخه 1388/04/06 شماره 40748

اتخاذ تصميماتي در خصوص اسقاط خودروهاي فرسوده شخصي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ
۱۳۸۸/۴/۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ گرديده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مجاز است در سال ۱۳۸۷ از محل اعتبار موضوع تصميم نامه شماره ۲۳۷۲۷۴/ت۴۲۰۵۹ن مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ ،از طريق پرداخت مستقيم و نقدي حداكثر پانزده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال در قبال هر دستگاه خودروي فرسوده شخصي نسبت به اسقاط آنها اقدام نمايد.

۲- ستاد يادشده مي تواند با استفاده از حساب افتتاح شده در بانك ملت نسبت به انجام عمليات بانكي موردنياز به روش استفاده از سامانه الكترونيكي اقدام نمايد.

۳- اين تصميم نامه در صورت تأمين منابع مالي در سال ۱۳۸۸ نيز قابل اجرا است.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور