اتخاذ تصميماتي به منظور نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين كشور مورخه 1388/04/13 شماره 41130

اتخاذ تصميماتي به منظور نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين كشور

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- تعداد (۱۲۸۱۳) دستگاه خودرو سنگين فرسوده به شرح (۸۸۱۳) دستگاه كاميون، (۱۵۰۰) دستگاه اتوبوس و (۲۵۰۰) دستگاه ميني بوس در سال ۱۳۸۸ از رده خارج شود.

۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور نوسازي ناوگان خودروهاي سنگين كشور، خط اعتباري لازم جمعاً به مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال جهت پرداخت تسهيلات بانكي براي بانكهاي عامل دولتي، ايجاد نمايد.

۳- وزارت نفت موظف است مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۲) ريال براي تأمين كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات نوسازي ناوگان يادشده از منابع داخلي خود اختصاص دهد.

هيأتي مركب از نمايندگان وزارت نفت، وزارت راه و ترابري، وزارت صنايع و معادن و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت چگونگي و نحوه استفاده از منابع داخلي وزارت نفت را تدوين مي نمايد.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور