اجازه خريد خودرو به برخي از دستگاههاي دولتي مورخه 1388/04/13 شماره 40877

اجازه خريد خودرو به برخي از دستگاههاي دولتي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- خريد پنج دستگاه خودروي توليد داخل دوگانه سوز توسط سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مشروط به از رده خارج كردن هفت دستگاه خودرو سواري فرسوده مجاز است.

۲- خريد هفتاد دستگاه خودرو دوگانه سوز توليد داخل به شرح پنجاه و شش دستگاه سواري پژو ۴۰۵، چهار دستگاه سواري پژوپارس، شش دستگاه وانت دو كابين و چهار دستگاه ون توسط شوراي حل اختلاف استان تهران مجاز است.

۳- خريد پنج دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل به شرح دو دستگاه براي دانشگاه تفرش، دو دستگاه براي دانشكده فني و مهندسي بناب و يك دستگاه براي مركز رشد و فناوري جهرم، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است.

۴- خريد نود دستگاه خودرو كمك دار ساخت داخل توسط شركت انتقال گاز ايران مشروط به اسقاط تعداد معادل دو برابر خودرو كمك دار فرسوده مجاز است.

۵- خريد خودرو جديد دوگانه سوز توليد داخل تا سقف پانصد دستگاه توسط وزارت جهاد كشاورزي معادل ده درصد خودروهاي اسقاطي وزارتخانه ياد شده در سال ۱۳۸۸ مجاز است.

محمود احمدي نژاد – رئيس جمهور