اصلاح بند (1) تصويب نامه موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده شخصي مورخه 1388/04/30 شماره 40804

صلاح بند ( ۱ ) تصويب نامه موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده شخصي

نظر به اينكه در بند (۱) تصميم نامه شماره ۷۹۳۶۲/ت۴۳۰۱۱ن مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ ، كه بر اساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است ، عبارت از محل اعتبار موضوع تصميم نامه شماره ۲۳۷۲۷۴/ت۴۲۰۵۹ن مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ بعد از عبارت در سال ۱۳۸۷ تحرير نشده است ، لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

مجيد دوستعلي