موظف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري تسهيلات ارزي به خودروسازان مورخه 1388/04/31 شماره 41084

موظف نمودن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري تسهيلات ارزي به خودروسازان

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور كمك به اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده نسبت به واگذاري تسهيلات ارزي به خودروسازان اقدام نمايد به گونه اي كه بازپرداخت تسهيلات يادشده توسط مالكان خودروهاي فرسوده كه با معرفي ستاد براي تحويل خودرو جايگزين معرفي مي شوند، انجام شود.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور