موظف نمودن گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به ترخيص قطعي خودروها و قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو مورخه 1388/05/10شماره 41011

موظف نمودن گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به ترخيص قطعي خودروها و قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ تصويب نمودند:

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به مدت شش ماه از اول مرداد ۱۳۸۸ خودرو ها و يا قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو را تا سقف معادل پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ريال حقوق ورودي براي هر يك (در مجموع يكهزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ترخيص قطعي نمايد. گروههاي يادشده موظفند در مهلت مقرر با ارائه گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده، نسبت به تسويه بدهي خود با گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند.

محمود احمدي نژاد
رييس جمهور