اجازه خريد خودرو براي برخي از دستگاههاي دولتي مورخه 1388/05/31شماره 41047

بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت دادگستري – نهادرياست جمهوري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ
۱۳۸۸/۵/۳۱ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۳۱۴۰۱/ت۴۱۰۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:

۱- خريد پنج دستگاه خودرو به شرح چهار دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل و يك دستگاه خورو ون، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مشروط به از رده خارج كردن تعداد دو برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۲- خريد پنج دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل توسط نهاد رياست جمهوري (شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور) مشروط به از رده خارج كردن تعداد دو برابر خودرو فرسوده، مجاز است.

۳- خريد هفده دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل توسط اداره كل دادگستري استان كرمانشاه، مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده، مجاز است.

۴- خريد يكصد دستگاه خودرو به شرح پنجاه دستگاه خودروي سواري كمك دار توليد داخل و پنجاه دستگاه وانت دو كابين توليد داخل، توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشروط به از رده خارج كردن تعداد سه برابر خودروي فرسوده مشابه، مجاز است.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رئيس جمهور