ابلاغيه تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي درخصوص خريد خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل مورخه 1388/09/18شماره 41518

ابلاغيه تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسي درخصوص خريد خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱ / ت ۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- خريد سي دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد داخل توسط سازمان انرژي اتمي ايران به شرح ده دستگاه براي سازمان ياد شده و بيست دستگاه براي پژوشگاه علوم و فنون هسته اي، مشروط به از رده خارج كردن تعداد دو برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۲- خريد سه دستگاه خودروي دوگانه سوز توليد داخل توسط ستاد توسعه فناوري نانو به شرح دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و يك دستگاه خودرو ون، مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

۳- خريد هشتاد و سه دستگاه خودرو دوگانه سوز توليد داخل به شرح ده دستگاه پرايد، پنجاه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، شش دستگاه خورد شاسي بلند، شش دستگاه خودرو وانت مزدا، شش دستگاه خودرو وانت نيسان و پنج دستگاه خودرو سواري، توسط نهاد رياست جمهوري مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خورد فرسوده مجاز است.

تبصره نهاد رياست جمهوري مجاز است براي اجراي شرط مندرج در اين بند، از اسناد گواهي اسقاط خودروهاي اسقاط شده كه ما به ازاي آن خودروي خريداري نشده است استفاده نمايد.

۴- خريد ده دستگاه خودروي دوگانه سوز توليد داخل توسط سازمان ملي جوانان مشروط به از رده خارج كردن تعداد دو برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۵- خريد بيست و پنج دستگاه خودرو دوگانه سوز توليد داخل توسط سازمان تربيت بدني مشروط به از رده خارج كردن تعداد سه برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۶- خريد سي و پنج دستگاه خودروي سواري كمك‌دار توليد داخل توسط وزارت راه و ترابري براي سازمانهاي راهداري و حمل و نقل جاده اي استانها و پايانه هاي مرزي مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور