اجازه خريد خودرو به وزارت نيرو و نهاد رياست جمهوري مورخه 1388/11/10 شماره 47993

اجازه خريد خودرو به وزارت نيرو و نهاد رياست جمهوري

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- ‏خريد يك دستگاه خودروي سواري ساخت داخل توسط وزارت نيرو (جهت طرح ضوابط و معيارهاي فني برق) مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

۲- خريد پنج دستگاه خودروي سواري ساخت داخل توسط نهاد رياست جمهوري (مركز ملي مطالعات جهاني شدن) مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودرو فرسوده مجاز است.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور