موظف نمودن وزارت راه و ترابري نسبت به انجام اقدامات مربوط به ساماندهي حمل و نقل و ايجاد سامانه الكترونيكي مورخه 1388/11/10 شماره 47986

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

‏وزارت راه و ترابري – وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت- وزارت تعاون
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
‏وزارت راه و ترابري موظف است اقدامات زير را تا پايان سال ۱۳۸۹ انجام و نتيجه را به كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ارائه نمايد:

۱- ‏ايجاد سامانه الكترونيكي درگاه ‏ملي بار و بازارگاه الكترونيكي بار با همكاري و مشاركت مالي وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، نفت و تعاون.

۲- ساماندهي حمل و نقل بار سبك و پايش و نظارت بر آن از تيرماه سال ۱۳۸۹ بر اساس سامانه ايجادي.

۳- ‏احداث پايانه هاي تركيبي يا بنادر خشك و ايجاد سامانه حمل و نقل ريلي و تركيبي براي
جابه جايي بار حجيم و سنگين تا پايان سال ۱۳۸۹ ‏.

۴- ‏ايجاد پايانه هاي غير متمركز در چهارصد دهستان پرتردد.

۵- ‏نوسازي ناوگان سنگين با استفاده از توانايي هاي بخش خصوصي و با مشاركت بانك صادرات و حمايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد مالكيت شركت ها بر خودرو به نحوي كه حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) خودرو هاي سنگين فرسوده تا پايان سال ۱۳۸۹ ‏از رده خارج شوند.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور