اتخاذ تصميماتي به منظور خروج خودروهاي فرسوده مورخه 1388/12/04شماره 41834

۲۳۹۵۵۹/ت۴۳۹۲۳ن ۱۳۸۸/۱۲/۴

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص حقوق ورودي نسبت به ترخيص

خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط

با حمل و نقل براي كليه وارد كنندگان و خودرو سازان

وزارت امور اقتصادي و دارايي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱– ‏گمرك ايران موظف است به منظور تسهيل در اجراي آيين نامه خروج خودرو هاي فرسوده، با درخواست ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، نسبت به ترخيص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط با حمل و نقل براي كليه وارد كنندگان و خودرو سازان، تا سقف معادل سه هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ريال حقوق ورودي اقدام نمايد.

۲– ‏وارد كنندگان و خودرو سازان موضوع بند (۱‏) موظفند ظرف شش ماه ‏با ارائه گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده مورد تأييد ستاد مديريت حمل نقل و سوخت، بدهي ياد شده را با گمرك ايران تسويه نمايند.

۳ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اقدامات لازم براي تسهيل در انجام فرايند عمليات اسقاط و دريافت و پرداخت مبالغ ارزش گواهي اسقاط به خريدار و فروشنده از طريق دريافت ضمانت نامه بانكي و افتتاح حساب واسط به نحوي كه صرفاً سهولت و دقت در انجام كار و تنظيم مبالغ پرداختي به مالكين خودروهاي فرسوده را فراهم كند، به عمل آورد.

معاون اول رئيس جمهورمحمدرضا رحيمي