اصلاح تصويب نامه موضوع اجازه خريد پنج دستگاه خودروسواري دوگانه سوز توليد داخل توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مورخه 1389/01/31شماره 48466

بسمه تعالي
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

نظر به اينكه در تصميم نامه شماره ۱۴۱۷۶۳/ت ۴۳۴۶۵ن مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۶موضوع خريد خودرو توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، عبارت «مشروط به از رده خارج كردن تعداد معادل خودروي فرسوده» به اشتباه تحرير شده است لذا مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

مجيد دوستعلي