اجازه خريد يكصد و نه دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز ساخت داخل توسط وزارت بازرگاني مورخه 1389/02/18 شماره 53190

اجازه خريد يكصد و نه دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز ساخت داخل توسط وزارت بازرگاني

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۸۹به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱ /ت ۴۳۴۵۸ هـ مورخ۲۱ /۷ /۱۳۸۸ ‏اتخاذ شده است ، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- خريد يكصد و نه دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز ساخت داخل توسط وزارت بازرگاني (براي سازمانهاي
بازرگاني استانها) به شرح زير و مشروط به از رده خارج كردن سه برابر خودرو فرسوده مجاز است.

رديف سازمان بازرگاني استان تعداد خودرو رديف سازمان بازرگاني استان تعداد خودرو
۱ آذربايجان شرقي ۱۴ ۹ قزوين ۷
۲ آذربايجان غربي ۱۴ ۱۰ كردستان ۴
۳ ايلام ۶ ۱۱ كرمان ۶
۴ بوشهر ۸ ۱۲ كرمانشاه ۵
۵ تهران ۸ ۱۳ مازندران ۵
۶ خراسان شمالي ۵ ۱۴ مركزي ۴
۷ سيستان و بلوچستان ۳ ۱۵ يزد ۶
۸ فارس ۱۴ جمع ۱۰۹

۲- ‏خريد پنجاه دستگاه خودرو وانت كمك دار دو كابين صحرايي ساخت داخل و يكهزار و پانصد دستگاه موتور سيكلت توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشروط به از رده خارج كردن دو برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۳- ‏خريد هشتاد و سه دستگاه خودرو وانت نيسان پيكاب ساخت داخل توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مشروط به از رده خارج كردن سه برابر خودرو فرسوده مجاز است.

۴- ‏خريد نه دستگاه خودروي سواري دوگانه سوز ساخت داخل توسط دانشگاه صنعتي شريف مشروط به از رده خارج كردن سه برابر خودرو فرسوده مجاز است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور