اتخاذ تصميماتي به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده مورخه 1389/05/09 شماره 54431

تخاذ تصميماتي به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

۱- ‏گمرك ايران موظف است به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده، با رعايت تبصره (۲) ماده (۱۴‏) قانون امور گمركي- مصوب ۱۳۵۰ – و بند (۳‏) ماده (۱۲‏) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴- پس از ارائه گواهي ستاد مديريت
حمل و نقل و سوخت، نسبت به ترخيص خودرو، اجزا و قطعات، مواد اوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط با حمل و نقل براي كليه واردكنندگان و خودروسازان تا سقف سه هزار ميليارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‏) ريال سود بازرگاني از محل ضمانت نامه بانكي اخذ شده توسط ذينفعان اقدام نمايد.

۲- ‏گمرك ايران وثايق واردكنندگان و خودرو سازان موضوع بند (۱‏) را در صورت ارائه گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده مورد تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت (ظرف شش ماه) و معادل ارزش گواهي اسقاط ارائه شده مسترد مي كند.

۳- ‏ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اقدامات لازم براي تسهيل در انجام فرآيند عمليات اسقاط و دريافت مبالغ ارزش گواهي اسقاط في مابين خريدار و فروشنده را فراهم نمايد.

۴- ‏اين تصميم نامه جايگزين تصميم نامه شماره ۲۳۹۵۵۹/ت۴۳۹۲۳ن مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۴ ‏مي شود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي