تصويب نامه وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي در خصوص شماره گذاري اتوبوس هاي شهري، ميني بوس هاي ديزلي و جدول جايگزين جهت تسهيلات بانكي و كمك بلاعوض براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده عمومي مورخه 1389/05/25 شماره 55244

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱ /ت۴۳۸۵۸هـ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۸۸ تصويب نمودند:

۱- شماره گذاري اتوبوس هاي شهري و ميني بوس هاي ديزلي (نفت گاز سوز يا گازوييلي) براي كلان شهرهاي كشور مجاز است. تصويب نامه هاي شماره ۸۹۸۹۸ /ت۳۴۷۵۳هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۴ و شماره ۲۱۲۷۶۰ /ت۳۹۲۶۱ك مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ لغو مي شود.

۲- جدول پيوست كه به مهر «پيوست تصويب نامه هيئت وزيران» تاييد شده است جايگزين جدول ماده (۴‏) تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲ /۴۲۵۹۶ك مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۸ مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور

تاكسي وانت با ظرفيت يك تن و پايينتر ون و وانت با ظرفيت يك تن و بالاتر ميني بوس اتوبوس برون شهري كاميونت (۲ تا ۵ /۳) كاميونت (۵ /۳ تا ۶ تن) كاميون سبك (۶تا ۱۰ تن) كاميون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) كاميون سنگين (۲۶ تا ۳۲ تن) كاميون كشنده
كمك بلاعوض (ميليون ريال) ۵۰ ۲۰ ۳۰ ۸۰ ۳۰۰ ۴۰ ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۲۸۰
تسهيلات بانكي (حداكثر تا ۸۰ درصد قيمت خودرو) (ميليون ريال) ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰
دوره بازپرداخت تسهيلات (ماه) ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۷۲ ۸۴ ۷۲ ۷۲ ۸۴ ۸۴ ۸۴