اتخاذ تصميماتي در خصوص پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده مورخه 1389/05/25شماره 55238

اتخاذ تصميماتي در خصوص پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده

وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت ۴۳۴۵۸‏هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ ‏تصويب نمودند: ‏خودروهايي كه با پلاك عمومي يا تاكسي شماره گذاري شوند، آمبولانس ها و خودرو هاي نظامي و انتظامي از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولين شماره گذاري معاف مي باشند

اين تصويب نامه در تاريخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي