اجازه واگذاري پانزده دستگاه خودروي فرسوده به منظور استفاده در مراحل مختلف ساخت فيلم به شهرك سينمايي غزالي توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مورخه 1389/10/28 شماره 58818

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت كشور- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تصميم نمايندگان ويژء رييس جمهور در كار گروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰/ ۱۳۸۹ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
‏ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مجاز است پانزده دستگاه خودروي فرسوده را صرفاً به منظور استفاده در مراحل مختلف ساخت فيلم به شهرك سينمايي غزالي واگذار نمايد. نظارت بر استفاده از خودرو هاي ياد شده در كاربري مذكور به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

محمدرضا رحيمي
‏ معاون اول رييس جمهور