ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي مورخه 1390/03/08شماره 59309

ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي

ماده ۱ـ اصلاحات [اصطلاحات] مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطابق با قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

تبصره ۱ـ در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي، محدوده طرحهاي مصوب قبلي آنها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادي روستايي ملاك عمل خواهد بود و براي روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهيه طرح هادي روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي تعيين مي‌شود.

ب ـ سكونتگاه‌ها: كليه شهرها، روستاها، شهركهاي مسكوني و مجتمع‌هاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار ساكن مي‌باشند. ملاك تشخيص جمعيت خانوار، آخرين سرشماري مركز آمار ايران مي‌باشد.

ج ـ كاربري صنايع: عرصه‌هايي در داخل و يا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهاي مصوب موضوع آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۵۸۳۷/ت۲۱۴۱۴هـ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۰) براي فعاليتهاي توليدي و خدماتي اختصاص داده مي‌شود.

د ‌ـ مكانهاي صنعتي: عرصه‌هايي خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهاي جامع شهري و ناحيه‌اي حسب ضوابط مربوط براي استقرار فعاليتهاي صنعتي مجاز و مشروط تعيين شده‌اند.

هـ ـ شهرك صنعتي تخصصي: شهركي كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتهاي هم خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني آن ايجاد مي‌شود.

و ـ ناحيه صنعتي روستايي: مطابق با آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي (موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت۳۵۲۵۳هـ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸)

ز ـ حريم كمي و كيفي آب: مطابق بند (خ) اصلاحي ماده (۱) آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي (موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸).

ح ـ مناطق حساس ساحلي ـ دريايي: خورها، مصبها، خليج‌ها، تالاب‌هاي ساحلي، رويشگاههاي حرا، بسترهاي علفي، صخره‌هاي مرجاني، مناطق تخم‌گذاري لاك‌پشتهاي دريايي و نظاير آنها كه واجد منابع حساس ساحلي و دريايي و يا وابسته به دريا مي‌باشند و اين حساسيت به واسطه تنوع زيستي، غناي جانداران، وجود گونه‌هاي در معرض خطر، آسيب‌پذير و كمياب، واقع شدن اجتماع‌هاي حياتي در آستانه تحمل اكولوژيك در آنها، حساسيت به آلاينده‌ها، كندي ترميم آسيب‌هاي وارد شده بر محيط زيست و مشكلات ناشي از پاكسازي از آلاينده‌هاي محيطي آنها مي‌باشد.

ط ـ فناوري زيست محيطي: توليد يا فرآيندي از توليد كه منجر به حذف، پيشگيري، كاهش يا تخفيف اثرات منفي ناشي از فعاليتهاي انساني بر محيط زيست گردد، فرآيندهايي كه منتج به توليد مواد زايد جامد كمتر، مصرف كمتر منابع و در نهايت كارآيي بالاتر شوند.

ي ـ منطقه‌بندي ايران براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي: براساس طرح كالبدي ملي و منطقه‌‌اي ايران موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، كشور به ده منطقه به شرح جدول پيوست شماره (۱) كه به مهر «پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است تقسيم گرديده‌است.

ماده ۲ـ واحدهاي صنعتي و توليدي با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
۱ـ غذايي
۲ـ نساجي
۳ـ چرم
۴ـ سلولزي
۵ ـ فلزي
۶ ـ كاني غيرفلزي
۷ـ شيميايي
۸ ـ دارويي
۹ـ برق و الكترونيك
۱۰ـ كشاورزي
۱۱ـ ماشين‌سازي
۱۲ـ نوين (نانو و بيوتكنولوژي)
۱۳ـ نفت و گاز و پتروشيمي
۱۴ـ بازيافت

ماده ۳ـ صنايع براساس شدت و ضعف‌آلودگي و ديگر مسايل زيست‌محيطي در گروههاي ذكر شده در ماده (۲)
اين تصويب‌نامه در رده‌هايي با مشخصات زير قرار مي‌گيرند:

رده۱ـ واحدهاي اين رده مجاز مي‌باشند تا در كاربري هاي صنعتي، كارگاهي و يا تجاري داخل شهرها و روستاها يا مكانهاي صنعتي مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.

رده‌هاي ۲و۳ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و مكانهاي صنعتي در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (۲) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» تأييد شده است استقرار يابند.

رده‌هاي ۴و۵ و۶ ـ واحدهاي اين رده‌ها مجازند در شهركها و نواحي صنعتي و يا مكانهاي صنعتي مصوب تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري‌ها به شرح جدول پيوست شماره (۲) استقرار يابند.

تبصره۱ـ در مناطقي كه فاقد شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي مي‌باشند واحدهاي مشمول رده‌هاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) مي‌توانند با رعايت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پيوست شماره (۲) در ساير مكانهاي صنعتي تعيين شده در خارج از حريم مصوب شهر (در خصوص رده‌هاي «۲» و «۳» خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار يابند.

تبصره۲ـ واحدهاي كشاورزي مشمول رده‌هاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) مي‌توانند با رعايت فواصل به شرح جدول پيوست شماره (۲) در خارج از شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و يا در داخل مجتمع‌هاي تخصصي و مجتمع‌هاي توليدي كشاورزي مستقر شوند.

رده ۷ـ محل پيشنهادي جهت استقرار واحدهاي اين رده در خارج از حريم شهر و روستا با توجه به فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، جهات توسعه شهري و ساير ملاحظات زيست محيطي، به صورت موردي توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شرح جدول پيوست شماره (۱) و بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست صادر مي‌گردد مورد بررسي كارشناسي و اعلام نظر قرار مي‌گيرد.

تبصره۳ـ استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات، مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد.

تبصره۴ـ احداث و استقرار واحدهاي اين رده صرفاً در شهركهاي صنعتي تخصصي مجاز است.

ماده ۴‌ـ در چهارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي، احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع رده (۷) در داخل شهركها و نواحي صنعتي مشروط به اينكه شهرك داراي طرحهاي منطقه‌بندي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي، فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضلاب باشد، بلامانع است. متقاضيان احداث شهركهاي صنعتي همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحي سيستم تصفيه فاضلاب مركزي بوده و بايد پس از واگذاري پنجاه درصد (۵۰%) واحدها و به بهره‌برداري رسيدن سي درصد (۳۰%) آنها و وجود حداقل (۱۰۰) متر مكعب فاضلاب در روز، نسبت به احداث سيستم تصفيه فاضلاب مركزي اقدام نمايند.

ماده ۵ ـ تا زمـان بهره‌برداري سـيستم مركزي تصـفيه فاضلاب هر واحـد بايد نسبت به راه‌اندازي سيستم پيش تصفيه فاضلاب و دفع فاضلاب خود اقدام نمايد. منطقه‌بندي شهركهاي صنعتي بايد با توجه به نوع آلودگي‌ها براساس جدول استقرار منطقه‌ها به شرح جدول پيوست شماره (۳) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده است، صورت گيرد.

ماده ۶ ـ استقرار واحدهاي آب بر و فاضلاب‌زا (به استثناي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي) در داخل دشت‌ها و آبخوانهاي ممنوعه و بحراني كشور كه توسط وزارت نيرو اعلام مي‌شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

ماده ۷ـ فهرست رده‌بندي صنايع به شرح پيوست شماره (۴) كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌ وزيران» تأييد شده است، تعيين مي‌شود. چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود، موضوع در كميته‌اي به مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تام‌الاختيار ارگان ذي‌ربط صادركننده جواز مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده ۸ ـ در مواردي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در كارگروهي به رياست معاون امور عمراني استانداري و نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن، حفاظت محيط زيست، راه‌ و شهرسازي، نيرو (رييس شوراي انسجام بخشي استان)، نفت (با معرفي وزارت نفت) و جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنايع رده‌هاي (۱) تا (۳) موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه تصميم‌گيري نمايند. دبيرخانه اين كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنايع رده‌هاي (۴) تا (۷) موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه خارج از ضوابط فوق اصرار داشته‌باشد، موضوع به كميسيون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزرا به رياست معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست جهت تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود.

ماده ۹ـ مراجع صادركننده مجوز تأسيس واحدهاي صنعتي و توليدي موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها استعلام نمايند. ادارات يادشده موظفند در صورت وجود مغايرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاريخ وصول استعلام، موارد مغايرت را اعلام نمايند، عدم اعلام مغايرت در مهلت ياد شده به منزله موافقت تلقي مي‌شود.

ماده ۱۰ـ مراجع صادركننده جواز تأسيس (به استثناي واحدهاي صنعتي متقاضي استقرار در شهركها و نواحي صنعتي) مكلفند در هنگام صدور جواز تأسيس ساير قوانين و مقرراتي را كه متقاضي موظف به رعايت آن مي‌باشد از جمله: اخذ كاربري مصوب از كميسيون موضوع ماده (۱۳) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ـ مصوب ۱۳۵۶ـ ؛ اخذ پروانه ساختماني از مرجع صدور جواز تأسيس؛ اخذ پايان كار ساختماني از مرجع صدور پروانه ساختماني؛ اخذ موافقت صدور پروانه بهره‌برداري از مراجع مربوط (محيط زيست و دستگاه صادركننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضي درج نمايد.

ماده ۱۱ـ كليه مراجع و دستگاههاي متولي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي و نيز مراجع صدور جواز تأسيس مكلفند در صورت وجود شهرك يا ناحيه صنعتي نسبت به هدايت متقاضيان به مناطق يادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهاي مذكور ممانعت نمايند.

ماده ۱۲- تصويب نامه هاي شماره ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۷۸، شماره ۱۱۳۵۹/ت۲۳۴۱۵هـ – مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۰ و شماره ۲۷۹۶۵/ت۳۲۰۱۰هـ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۸۴ لغو و تصويب نامه هاي شماره ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲هـ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۱ با اعمال اصلاحات اين آيين نامه و شماره ۴/ ۱۰۶۶ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدي آن و لايحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع ۵۰ كيلومتري اصفهان – مصوب ۱۳۵۹ – شوراي انقلاب، همچنان به قوت خود باقي مي باشند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي

پيوست شماره ۱
جدول شماره ۱: منطقه بندي ايران جهت استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي بر اساس طرح كالبدي ملي و منطقه اي ايران موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

رديف منطقه نام استانها
۱ آذربايجان ۱- اردبيل ۲- آذربايجان غربي ۳- آذربايجان شرقي
۲ زاگرس ۱- لرستان ۲- كردستان ۳- ايلام ۴- همدان ۵- كرمانشاه
۳ خوزستان ۱- كهگيلويه و بوير احمد ۲- خوزستان
۴ فارس فارس
۵ البرز جنوبي ۱- قزوين ۲- تهران ۳- البرز ۴- سمنان ۵- قم ۶- مركزي ۷- زنجان
۶ مركزي ۱- اصفهان ۲- يزد ۳- چهارمحال و بختياري
۷ جنوب شرقي ۱- كرمان ۲- سيستان و بلوچستان
۸ ساحلي شمال ۱- مازندران ۲- گيلان ۳- گلستان
۹ ساحلي جنوب ۱- هرمزگان ۲- بوشهر
۱۰ خراسان ۱- خراسان رضوي ۲- خراسان جنوبي ۳- خراسان شمالي

پيوست شماره ۲
جدول شماره ۲: حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي

فاصله از مراكز مختلف به متر
رديف اماكن و مراكز رده ۱ رده ۲ رده ۳ رده ۴ رده ۵ رده ۶
۱ سكونتگاهها مركز استان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
۲ مركز شهرستان ( آخرين محدوده سكونتگاه ( ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۳ شهر ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۴ روستا ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۵ مراكز درماني و آموزشي ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۶ مراكز نظامي ۵۰ ۲۰۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰
۷ پارك ملي – تالاب – درياچه – اثر طبيعي ملي ۱۵۰ ۱۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰
۸ پناهگاه حياط وحش – منطقه حفاظت شده ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
۹ رودخانه دايمي غير شرب * (مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ هئيت محترم وزيران) ۱۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰
۱۰ رودخانه دايمي آب شرب ۲۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰
۱۱ قنات و چاه و آب شرب ۰ ۵۰ ۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰

* به جزء رودخانه هاي حفاظت شده ( مطابق با دستور العمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ )

پيوست شماره ۳
جدول شماره ۳: جدول استقرار منطقه ها در شهركهاي صنعتي

صنايع همجواري
سلولزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده همجوار با صنايع برق ، نساجي،فلزي و كاني غير فلزي
فلزي حد واسط صنايع فاقد آلودگي و آلوده كننده، همجوار با صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي، نفت و سلولزي
غذايي و دارويي در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع نساجي ، برق و سلولزي
برق و الكترونيك در سمت شروع باد غالب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع سلولزي و صنايع نساجي
نساجي نزديك تصفيه خانه فاضلاب همجوار با صنايع غذايي ، صنايع برق ، صنايع سلولزي و صنايع شيميايي
شيميايي، نفت در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي
كاني غير فلزي در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع فلزي ، صنايع سلولزي ، صنايع شيميايي و صنايع نساجي
چرم در منتهي اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع سلولزي ، صنايع فلزي و صنايع كاني غيرفلزي ، شيميايي و نفت

پيوست ۴ : طبقه بندي و تعيين رده هاي واحدهاي صنعتي و توليدي گروه صنايع غذايي (۱۰۰۰)

رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۱۱۰۱ تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشو
۱۱۰۲ بسته بندي خرما بدون شستشو
۱۱۰۳ واحد توليد آب نبات و پولكي و شكرپنير و غيره تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۰۴ واحد توليد نبات (نبات ريزي)
۱۱۰۵ واحد توليد گز و سوهان تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۰۶ واحد بسته بندي نمك و ادويه جات
۱۱۰۷ واحد بسته بندي چاي
۱۱۰۸ واحد بسته بندي قهوه
۱۱۰۹ واحد توليد نان صنعتي تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۰ واحد بسته بندي عسل
۱۱۱۱ توليد بستني تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۲ توليد شيريني و نان تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۳ آسياب و توليد آرد گندم و جو تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۴ واحد بسته بندي كره و ساير لبنيات
۱۱۱۵ توليد بيسكويت و شكلات تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۶ واحد رشته بري تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۷ واحد ماكاروني سازي تا ۳۰۰ تن در سال
۱۱۱۸ واحد توليد آج موم (مخصوص كندوي عسل)
۱۱۱۹ واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات
۱۱۲۰ واحد توليد يخ
۱۱۲۱ واحد توليد نان بستني
۱۱۲۲ واحد بسته بندي گلاب
۱۱۲۳ واحد بسته بندي عرقيات گياهي
۱۱۲۴ واحد بسته بندي جو بدون عمليات و بوجاري و شستشو
۱۱۲۵ واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري
۱۱۲۶ واحد توليد بهبود دهنده كيفيت آرد
۱۱۲۷ واحد توليد غذاي كودك از آرد غلات آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب
۱۱۲۸ واحد جمع آوري شير تا ظرفيت پنج تن در ‏روز در مراكز روستايي
۱۱۲۹ بسته بندي آب ميوه از كنسانتره بدون شستشو
۱۱۳۰ واحد توليد غذاي آماده تا ۹۰۰ تن در سال
۱۱۳۱ واحد پخت آجيل
۱۱۳۲ واحد توليد پودر قارچ مشروط به عدم وجود عمليات شستشو در فرايند توليد
۱۱۳۳ واحد جمع آوري شير با ظرفيت ۵۰ تن در روز در مراكز شهري
۱۱۳۴ واحد توليد پودر پوست پسته
۱۱۳۵ واحد بسته بندي عرقيات و داروهاي گياهي

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۱۲۰۱ واحد توليد قند حبه و كله به روش نم زدن و بدون روش پخت
۱۲۰۲ واحد توليد همبرگر
۱۲۰۳ واحد لپه سازي
۱۲۰۴ واحد تصفيه نمك و بسته بندي
۱۲۰۵ واحد توليد نمك يددار و يا مشابه آن
۱۲۰۶ كارخانه برنج پاك كني
۱۲۰۷ واحد توليد بيسكويت و شكلات بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۰۸ واحد تهيه ، شستشو و بسته بندي خشكبار و خرما
۱۲۰۹ واحد توليد ماكاروني بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۰ واحد توليد رشته بري بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۱ واحد توليد عرقيات گياهي
۱۲۱۲ واحد توليد ترشيجات و رب سازي تا ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۳ توليد گز و سوهان بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۴ توليد آب نبات ، پولكي ، شكرپنير و غير و بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۵ كارخانه چاي خشك كني
۱۲۱۶ توليد بستني و ژله بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۱۷ توليد پودر ميوه و لواشك
۱۲۱۸ توليد آدامس
۱۲۱۹ پودر سير و پياز و سيب زميني
۱۲۲۰ توليد چيپس و كوران فلكس – پفك
۱۲۲۱ توليد شيريني و نان بيش از ۳۰۰ تن در سال
۱۲۲۲ واحد توليد روغن خوراكي از كره
۱۲۲۳ واحد توليد شيره خرما و انگور
۱۲۲۴ واحد ت+وليد انواع سس
۱۲۲۵ واحد توليد پودر و پروتئين سويا
۱۲۲۶ واحد توليد حلوا شكري و حلوا ارده
۱۲۲۷ واحد توليد دودي كردن ماهي
۱۲۲۸ واحد بادام شيرين كن
۱۲۲۹ واحد پوست كن غلات و حبوبات
۱۲۳۰ واحد توليد آرد به روش نم زدن سريع
۱۲۳۱ واحد فرمولاسيون آنزيم هاي دباغي ، غذايي از مواد آماده
۱۲۳۲ واحد توليد شير و پنير و ماست نباتي از سويا
۱۲۳۳ واحد زيره پاك كني
۱۲۳۴ واحد بسته بندي جو با عمليات بوجاري و شستشو
۱۲۳۵ واحد بادام شيرين كن
۱۲۳۶ واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بوجاري
۱۲۳۷ واحد بسته بندي و انجماد گوشت سفيد بدون كشتارگاه
۱۲۳۸ واحد پاستوريزاسيون و بسته بندي آب معدني
۱۲۳۹ واحد آماده سازي و بسته بندي پودر نوشابه هاي غير الكلي از مواد آماده
۱۲۴۰ واحد توليد شيرين گندمك
۱۲۴۱ واحد توليد بسته بندي و انجماد گوشت قرمز بدون كشتار
۱۲۴۲ واحد توليد عصاره كولا با طعم هاي مختلف و اسانس از مواد آماده
۱۲۴۳ واحد توليد خوراك دام از گندم و جو و ذرت
۱۲۴۴ توليد اسانس هاي خوراكي از عصاره هاي آماده
۱۲۴۵ واحد توليد پودر يونجه
۱۲۴۶ واحد توليد پودر كتلت و مواد مشابه
۱۲۴۷ واحد توليد اسانس ، تنطور ، آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميائي
۱۲۴۸ واحد توليد شربت آلات
۱۲۴۹ واحد توليد شيرين بلوط
۱۲۵۰ واحد توليد آبميوه و ابغوره تا ۱۰۰۰ تن در سال
۱۲۵۱ واحد توليد غذاي آماده با ظرفيت بيش از ۹۰۰ تن در سال
۱۲۵۲ واحد توليد اسپري زعفران
۱۲۵۳ واحد توليد پودينگ
۱۲۵۴ واحد بسته بندي آرد
۱۲۵۵ واحد بسته بندي روغن هاي گياهي ، خوراكي ، وازلين ، پارافين
۱۲۵۶ واحد توليد پودر گوجه فرنگي تا ظرفيت ۳۰۰۰
۱۲۵۷ واحد بسته بندي كله گاوي ، گوسفندي ، سيرابي و شيردان
۱۲۵۸ واحد توليد رنگ خوراكي
۱۲۵۹ واحد توليد زيتون پرورده
۱۲۶۰ واحد نانوايي صنعتي با ظرفيت ۳۰۰ تن تا ۳۰۰۰ تن در سال
۱۲۶۱ واحد توليد سيگارت فيلتردار
۱۲۶۲ توليد نوشابه طبيعي از اسانس گياهي
۱۲۶۳ واحد جداسازي باقلا از پوست
۱۲۶۴ واحد توليد پودر سوخاري
۱۲۶۵ واحد بسته بندي ذرت علوفه اي
۱۲۶۶ واحد عمل آوري و بسته بندي قارچ خوراكي
۱۲۶۷ جمع آوري شير با ظرفيت بيش از پنج تن در روز در مراكز روستايي و بيش از پنجاه تن در روز در مراكز شهري
۱۲۶۸ واحد توليد و بسته بندي مكمل غذايي انسان تا ظرفيت ۹۰۰ تن در سال

رده ۳ (ج):

رديف نام واحد
۱۳۰۱ واحد توليد آب ميوه و كنسانتره
۱۳۰۲ واحد نانوايي صنعتي بيش از ۳۰۰۰ تن در سال
۱۳۰۳ واحد توليد دوغ بدون گاز
۱۳۰۴ واحد توليد كمپوت و كنسرو ميوه سبزيجات و انواع مربا
۱۳۰۵ واحد توليد پكتين از پوست مركبات
۱۳۰۶ واحد توليد نشاسته ، گلوكز، مالتوز، لاكتوز، لولز و سوربيتول
۱۳۰۷ واحد نمك كوبي (آسياب نمك)
۱۳۰۸ واحد صنعتي توليد سركه
۱۳۰۹ توليد فرآورده هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار (سوسيس و كالباس)
۱۳۱۰ واحد ذرت خشك كني همراه با تاسيسات انبار و سيلو
۱۳۱۱ واحد خشك كردن غلات
۱۳۱۲ واحد توليد ليزين (اسيدهاي آمينه) تا ظرفيت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۳ واحد توليد پودر پنير
۱۳۱۴ واحد تغليظ آب پنير
۱۳۱۵ واحد توليد لبنيات و شير پاستوريزه تا ظرفيت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۶ واحد توليد و عمل آوري فرآورده هاي دريايي
۱۳۱۷ واحد توليد قند مايع تا ظرفيت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۱۸ واحد توليد آبميوه و آبغوره
۱۳۱۹ واحد توليد و بسته بندي و انجماد بال و پاي مرغ و آلايش آن
۱۳۲۰ واحد توليد قند حبه و كله با روش پخت
۱۳۲۱ واحد توليد پودر هويج
۱۳۲۲ واحد توليد توتون و تنباكو (ميوه اي و سيگاري)
۱۳۲۳ واحد توليد مشتقات نشاسته (دكسترين سفيد ،سفيد ، نشاسته ، ژلونيه)
۱۳۲۵ واحد توليد كافئين از ضايعات چاي
۱۳۲۶ واحد توليد عصاره جوانه گندم ، جو، ذرت و پروتئين
۱۳۲۷ واحد ترمينال ضبط پسته شامل پوست كندن ، شستشو، جداكردن و خشك كردن
۱۳۲۹ واحد توليد سركه از ضايعات خرما
۱۳۳۰ واحد توليد مكمل هاي غذايي – رژيمي بر پايه پروتئين و كربوهيدرات – بسته بندي كراتين منو هيدرات وال – گلوتامين و شكوبار
۱۳۳۱ توليد انواع مكمل غذايي انسان (غذايي و تقويتي) ، نشاسته اصلاح شده، بسته بندي شير خشك و غذاي مخصوص بيماران
۱۳۳۲ واحد توليد گلخانه اي جلبك كلرلاولگاريس
۱۳۳۳ واحد توليد مكمل هاي غذايي رژيمي بيش از ۹۰۰ تن در سال

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۱۴۰۱ واحد توليد آرد با شستشوي گندم
۱۴۰۲ واحد استحصال روغن زيتون
۱۴۰۳ واحد تصفيه روغن زيتون
۱۴۰۴ واحد توليد روغن ماهي
۱۴۰۵ واحد توليد روغن گياهي بدون تصفيه براي مصارف طبي ، صنعتي و خوراكي
۱۴۰۶ واحد توليد شير و لبنيات پاستوريزه تا ظرفيت ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۰۷ توليد انواع محصولات از توتون و تنباكو (سيگارت)
۱۴۰۸ واحد توليد نوشابه هاي غير الكلي
۱۴۰۹ واحد توليد ماءالشعير و عصاره مالت
۱۴۱۰ واحد توليد مخمر و خمير مايه
۱۴۱۱ واحد توليد شير خشك و غذاي كودك
۱۴۱۲ واحد توليد و بسته بندي و مواد غذايي از قبيل كنسرو ماهي ، كنسرو گوشت و لوبيا و غيره
۱۴۱۳ واحد توليد دوغ گازدار
۱۴۱۴ واحد توليدي پودر تخم مرغ
۱۴۱۵ واحد تصفيه و بسته بندي روغن نباتي بدون عمليات روغن كشي
۱۴۱۶ واحد توليد خوراك ميگو و ماهي با پودر آماده
۱۴۱۷ واحد توليد اسيدسيتريك – پودر صدف
۱۴۱۸ واحد توليد روغن خام، كنجاله و لينتر پنبه بدون تصفيه روغن
۱۴۱۹ واحد توليد كره نباتي (مارگارين)
۱۴۱۵ واحد توليد قند مايع بيش از ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۱۶ واحد توليد ليزين (اسيدهاي آمينه) با ظرفيت بيش از ۶۰۰۰ تن در سال
۱۴۱۷ واحد صنعتي نوشابه بر پايه عرقيات
۱۴۱۸ واحد توليد محركهاي بيولوژيك رشد گياه
۱۴۱۹ واحد توليد خوراك دام از جو، ذرت ،تخم پنبه ، كنجاله هاي كلزا ، سويا و ساير مواد خام كشاورزي

رده ۵ (ه)

رديف نام واحد
۱۵۰۱ واحد توليد روغن گياهي همراه با تصفيه
۱۵۰۲ واحد توليد پودر استخوان
۱۵۰۳ واحد توليد پودر گوشت و تبديل ضايعات و توليد ژلاتين
۱۵۰۴ واحد توليد پودر ماهي
۱۵۰۵ كارخانجات توليد روغن نباتي
۱۵۰۶ واحد تصفيه شكر
۱۵۰۷ واحد بتاكاروتن
۱۵۰۸ واحد توليد روغن سوياي اپوكسي و فرميات سديم با عمليات روغن كشي و تصفيه روغن
۱۵۰۹ واحد توليد روغن خام از دانه هاي گياهي
۱۵۱۱ واحد توليد ژلاتين از استخوان

رده ۷

رديف نام واحد
۱۷۰۱ مجتمع هاي بزرگ كشت و صنعت
۱۷۰۲ كارخانجات بزرگ توليد قند و شكر
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع نساجي (۲۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۲۱۰۱ واحد قالي بافي ، زيلو بافي و نمد مالي دستي و دست بافها
۲۱۰۲ شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني
۲۱۰۳ جوراب بافي حداكثر سه دستگاه با توليد حداكثر (۱۰۰ تن در سال)
۲۱۰۴ كشبافي و تريكوبافي ، گرد بافي ، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه (تا ۱۰۰ تن در سال
۲۱۰۵ واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر ۰۰۰ر۳۰ ‏(سي هزار) دست انواع لباس و پوشاك در سال
۲۱۰۶ توليد طناب نخي يا كنفي ، تور ماهيگيري ، قيطان ، انواع نوار و روبان
۲۱۰۷ واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حلاجي يا با استفاده از پشم شيشه
۲۱۰۸ واحد چاپ پارچه به روش دستي (مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره)
۲۱۰۹ پارچه بافي دستي (غير موتوري)
۲۱۱۰ واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي
۲۱۱۱ واحد چله پيچي
۲۱۱۲ واحد توليد پرده كركره عمودي از رول آماده پارچه اي
۲۱۱۳ واحد توليد عروسك پارچه اي تا ظرفيت ۳۰۰ هزار عدد در سال
۲۱۱۴ واحد توليد الياف پروپيلن
۲۱۱۵ واحد توليد وسائل ارتوپدي پارچه اي (مچ بند ، زانو بند و …)

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۲۲۰۱ كشبافي و تريكوبافي ، گردبافي با ظرفيت ۱۰۰ تا ۶۰۰ تن در سال
۲۲۰۲ واحد توليد موكت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي
۲۲۰۳ واحد توليد فرش ماشيني بدون ريسندگي و رنگرزي
۲۲۰۴ جوراب بافي بيش از ۳ دستگاه با بيش از يكصد تن در سال
۲۲۰۵ واحد توليد لباس و پوشاك بيش از ۰۰۰ر۳۰ ‏(سي هزار) دست در سال
۲۲۰۶ توليد تور تزئيني و پرده اي بدون رنگرزي
۲۲۰۷ واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ (الياف مصنوعي ، پنبه اي و ابريشمي) بدون رنگرزي تا حداكثر ۶۰۰ تن
۲۲۰۸ حلاجي و توليد انواع كاموا بدون رنگرزي
۲۲۰۹ زيپ سازي بدون رنگرزي
۲۲۱۰ واحد حلاجي و ريسندگي پشم و الياف مصنوعي حداكثر تا ۶۰۰ تن در سال
۲۲۱۱ واحد حوله بافي بدون رنگرزي
۲۲۱۲ واحد بافندگي پارچه بدون رنگرزي
۲۲۱۳ واحد ريسندگي و بافندگي بدون رنگبري و رنگرزي (متقال خام و برزنت خام)
۲۲۱۴ واحد گوني بافي و كتاني (كنفي)
۲۲۱۵ واحد گوني بافي از الياف مصنوعي (گوني پلي پروپيلن معروف به p.p )
۲۲۱۶ واحد توليد حصيربافي پلاستيكي
۲۲۱۷ واحد توليد لحاف تشك بالش
۲۲۱۸ پتوبافي بدون رنگرزي
۲۲۱۹ واحد توليد پارچه هاي ضد آب (باراني شمعي)
۲۲۲۰ واحد بازيافت پنبه از ضايعات پنبه
۲۲۲۱ واحد تكميل حرارتي پارچه (فيكسه) بدون عمليات شستشو و رنگرزي
۲۲۲۲ واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي بدون عمليات رنگرزي

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۲۳۰۱ توليد تور تزئيني و پرده اي با رنگرزي
۲۳۰۲ واحد رنگرزي گياهي
۲۳۰۳ واحد چاپ پارچه به روش ماشيني
۲۳۰۴ واحدهاي بازيابي ضايعات نساجي با شستشو (پارچه نخ و الياف)
۲۳۰۵ واحد شستشو و رنگرزي پر
۲۳۰۷ واحد حلاجي و ريسندگي پشم از ۳۰۰ تن تا ۶۰۰ تن در سال
۲۳۰۸ واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ(مواد مصنوعي ،ابريشمي،پنبه) بيش از ۶۰۰ تن در سال
۲۳۰۹ كارخانجات پنبه پاكني
۲۳۱۰ واحد توليد نوار بهداشتي و پوشك بچه
۲۳۱۲ واحد توليد تسمه هاي برزنتي
۲۳۱۳ واحد كشبافي (كش و راشل) بيش از ۶۰۰ تن در سال
۲۳۱۴ واحد توليد الياف پلي استر
۲۳۱۵ واحد توليد پنبه هيدروفيل
۲۳۱۶ واحد سنگ شويي لباس
۲۳۱۷ واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي و الياف مصنوعي با عمليات رنگرزي در فرآيند توليد
۲۳۱۸ واحد توليد و مونتاژ بلن

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۲۴۰۱ واحد رنگرزي گياهي بيش از ۱۰۰۰ تن در سال
۲۴۰۲ واحدهاي توليد موكت و فرش ماشيني با رنگرزي
۲۴۰۳ واحد توليد برزنت با رنگرزي
۲۴۰۴ واحد پشم شويي
۲۴۰۵ واحد ريسندگي و بافندگي با شستشو ،رنگرزي و چاپ و تكميل
۲۴۰۶ واحد رنگرزي ،چاپ و تكميل (به صورت واحد مستقل)
۲۴۰۷ پنوبافي با رنگرزي
۲۴۰۸ واحد حوله بافي با رنگرزي
۲۴۰۹ واحد توليد نخ كاموا با رنگرزي
۲۴۱۰ واحد ريسندگي نخ آكروليك با رنگرزي و استفاده از نخ آماده
۲۴۱۲ واحد حلاجي و ريسندگي و توليد انواع نخ(مواد مصنوعي –ابريشمي-پنبه) بيش از ۶۰۰ تن در سال
۲۴۱۳ واحد تهيه پر بهداشتي
۲۴۱۶ واحد توليد لايي و موكت
۲۴۱۷ واحد موكت بافي با رنگرزي

رده ۵ (ه)

رديف نام واحد
۲۵۰۱ واحد توليد پلي پزاسيون پلي اكريل
۲۵۰۲ واحد توليد الياف اكريليك
*واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع چرم (۳۰۰۰)
رده ۱(الف)

رديف نام واحد
۳۱۰۱ واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل كيف ، دستكش، جلد چرمي و نظاير آن
۳۱۰۲ واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل كلاه پوستي ، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي شده
۳۱۰۳ واحد توليد پستايي كفش حداكثر تا ۳۰۰۰۰ جفت در سال
۳۱۰۴ واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا ۳۰۰۰۰ جفت در سال
۳۱۰۵ واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم
۳۱۰۶ واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم
۳۱۰۷ واحد چاپ روي چرم
۳۱۰۸ واحد توليد زين و يراق از چرم آماده
۳۱۰۹ واحد توليد توپهاي ورزشي از چرم آماده

رده ۲(ب)

رديف نام واحد
۳۲۰۱ واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا ۲ ميليون جفت در سال
۳۲۰۲ واحد توليد نخ جراحي از رده پاك شده (نخ كات كوت)
۳۲۰۳ كارخانجات توليد البسه چرمي از چرم آماده
۳۲۰۴ واحد توليد كفش نيمه اتوماتيك

رده ۳(ج)

رديف نام واحد
۳۳۰۱ واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا ۲ ميليون جفت در سال
۳۳۰۲ واحد توليد چرم بازيابي شده از ضايعات چرمسازي
۳۳۰۳ واحدهاي سورت روده (روده پاك شده) به صورت واحد مستقل
۳۳۰۴ واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از ضايعات چرم
۳۳۰۵ واحد توليد كفش ايمني از چرم مصنوعي (لاستيكي) بصورت دستگاه تزريقي

رده ۴(د)

رديف نام واحد
۳۴۰۱ واحد پرداخت و تكميل چرم (به صورت واحد مستقل)
۳۴۰۲ واحد رنگرزي پوست و چرم آماده (به صورت واحد مستقل)
۳۴۰۳ واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از مواد اوليه
۳۴۰۴ واحد انبار پوست ، روده و نمك سود كردن

رده ۵(ه)

رديف نام واحد
۳۵۰۱ واحد دباغي ، سالامبورسازي ، چرم سازي، روده پاك كني ، زهتابي
۳۵۰۲ واحد توليد چرم از پوست آبزيان

گروه صنايع سلولزي (۴۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۴۱۰۱ واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده
۴۱۰۲ واحد توليد پاكت خواربار و مراسلات و مشابه آن
۴۱۰۳ واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده
۴۱۰۴ واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده
۴۱۰۵ واحد توليد لوازم التحرير كاغذي و مقوايي از ورق آماده
۴۱۰۶ واحد صحافي و چاپخانه هاي ساده
۴۱۰۷ واحد توليد مصنوعات چوب پنبه اي
۴۱۰۸ واحد نجاري و خراطي بدون الوارسازي
۴۱۰۹ واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي تا ۳۰۰ متر مكعب چوب در سال بدون رنگ آميزي
۴۱۱۰ واحد توليد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده
۴۱۱۱ واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده
۴۱۱۲ توليد محصولات ساخته شده از ني و حصير و سبدبافي از الياف گياهي
۴۱۱۳ واحد بسته بندي دستمال و محصولات مشابه با استفاده از كاغذ آماده
۴۱۱۴ واحد پرس كاري و چساباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده
۴۱۱۵ واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم تا ۳۰۰ دستگاه در سال
۴۱۱۶ واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده
۴۱۱۷ واحد توليد كلاسور و زونكن از مقواي آماده
۴۱۱۸ واحد توليد سازهاي سنتي
۴۱۱۹ واحد توليد كپسول مومي كيك از كاغذ آماده
۴۱۲۰ واحد توليد مصنوعات چوبي ساخته شده از MDF تا ۹۰۰۰ متر مربع در سال

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۴۲۰۱ كارگاههاي ليتوگرافي ، زينگ سازي و عكاسي (به صورت مستقل)
۴۲۰۲ چاپخانه هاي بزرگ توأم با واحدهاي ليتوگرافي ، عكاسي و زينگ سازي
۴۲۰۳ واحد جعبه سازي چوبي
۴۲۰۴ واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي بيش از ۳۰۰ متر مكعب در سال با رنگ آميزي
۴۲۰۵ واحد چوب بري از الوار آماده
۴۲۰۶ واحد توليد زهوار
۴۲۰۷ واحد توليد پوشال كولر
۴۲۰۸ واحد توليد قايقهاي چوبي بيش از ۳۰۰ دستگاه در سال
۴۲۰۹ واحد توليد لنجهاي چوبي
۴۲۱۰ واحد رنگ آميزي مبلمان و ساير لوازم چوبي خانگي و اداري (به صورت مستقل)
۴۲۱۱ واحد مدادسازي با استفاده از مغز آماده
۴۲۱۲ واحد توليد ورق كارتن از كاغذ آماده
۴۲۱۳ واحد نصب بالابر و تعمير شناورهاي دريايي
۴۲۱۴ واحد توليد خاك ضد عفوني شده (بيت موس از خورده چوب)
۴۲۱۵ واحد بسته بندي ضايعات كاغذ و كارتن با استفاده از يك دستگاه برش و پرس
۴۲۱۶ واحد تووليد عكس برگردان صنعتي
۴۲۱۷ واحد توليد پاكت گچ و سيمان
۴۲۱۸ واحد چاپ نوار پارچه اي و كاغذ چسب دار
۴۲۱۹ واحد توليد اسكاچ ظرفشويي
۴۲۲۰ توليد ظروف يكبار مصرف پوسيدني گياهي از رول كاغذي آماده

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۴۳۰۱ واحد توليد نئوپان
۴۳۰۲ واحد تخته لا
۴۳۰۳ واحد توليد تخته سنگ
۴۳۰۴ واحد توليد پاكت چوبي
۴۳۰۵ واحد توليد روكش چوبي
۴۳۰۶ واحد چوب خشك كني (به صورت واحد مستقل)
۴۳۰۷ واحد توليد مصنوعات چوبي با روكش فايبرگلاس
۴۳۰۸ واحد مدادسازي (با خط توليد مغز مداد)
۴۳۰۹ واحد توليد لايه هاي چوبي (لايه زني)
۴۳۱۰ واحد توليد رول لينتر « آلفا سلولز» از سلولز سفيد
۴۳۱۱ واحد توليد كاغذهاي كربن لس ، گلاسه ، لفاف ، بسته بندي كره ، فويل آلومينيومي و چاپ لفافه هاي بسته بندي از رول آماده كاغذ
۴۳۱۲ واحد توليد چوب مصنوعي با ظرفيت ۳۰۰ تن در سال
۴۳۱۳ واحد توليد لايه هاي چوبي(لايه زني)
۴۳۱۴ واحد توليد پنبه هيدروفيل تا ۳۰۰ تن در سال
۴۳۱۵ واحد توليد ظروف يكبار مصرف از مواد پوسيدني گياهي
۴۳۱۶ واحد توليد انواع عايقهاي الكتريكي (سلولزي و رزيني)
۴۳۱۷ واحد توليد ليوان مقوايي
۴۳۱۸ واحد توليد مصنوعات چوبي با روكش فايبرگلاس
۴۳۱۹ توليد ظروف يكبار مصرف با اختلاط مواد تشكيل دهنده پليمر زيست تخريب پذير

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۴۴۰۱ واحد توليد كاغذ گرافت و مقوا از خمير آماده
۴۴۰۲ واحد توليد دستمال كاغذي و محصولات مشابه با استفاده از خمير آماده
۴۴۰۳ واحد توليد ذغال چوب
۴۴۰۴ واحد توليد فيبر استخواني و فورميكا
۴۴۰۵ واحد تصفيه ، پالايش و عمل آوري لينتر پنبه
۴۴۰۶ واحد توليد پنبه هيدروفيل بيش از ۳۰۰ تن در سال
۴۴۰۷ واحد چوب بري و توليد الوار از تنه درختان
۴۴۰۸ واحد توليد تخته سخت از خرده چوب
۴۴۰۹ واحد توليد شانه تخم مرغ
۴۴۱۰ واحد توليد بريكت ذغال سنگ
۴۴۱۱ واحد توليد ذغال پرس شده
۴۴۱۲ واحد كبريت سازي
۴۴۱۳ واحد توليد صرفاً مقوا، از چوب، ني، كاه و غيره (با استفاده از خط توليد مداربسته)
۴۴۱۴ واحد توليد قطعات خانه هاي پيش ساخته چوبي

رده ۵ (ه)

رديف نام واحد
۴۵۰۱ واحد توليد كاغذ و مقوا از كاغذ باطله
۴۵۰۲ واحد فيبرسازي
۴۵۰۳ واحد شباع تراورس و تير چوبي
۴۵۰۴ واحد توليد كاغذ از چوب يا ني يا كاه و غيره
۴۵۰۵ واحد توليد مقوا از ضايعات كشاورزي
۴۵۰۶ واحد توليد انواع خمير كاغذ (الياف بلند)

رده ۶ (و)

رديف نام واحد
۴۶۰۱ واحد توليد خمير كاغذ از ضايعات كاغذ
۴۶۰۲ مجتمع توليد محصولات تجزيه پذير گياهي (ظروف يكبار مصرف گياهي ، پليمرهاي گرما فرم زيست تخريب پذير ، نشاسته ذرت)
۴۶۰۳ مجتمع هاي توليد چوب و كاغذ

رده ۷

رديف نام واحد
۴۷۰۱
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع فلزي (۵۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۵۱۰۱ واحد قلمزني انواع فلزات
۵۱۰۲ واحد تراشكاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ريخته گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه تراش (صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۰۳ واحد توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومي (صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۰۴ واحد توليد كانال كولر ، لوله بخاري(صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۰۵ واحدهاي طراحي،مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش(صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۰۶ واحدهاي صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم كن حداكثر ۱۰۰ تن در سال(صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۰۷ واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبارگير از قطعات آماده
۵۱۰۸ واحد توليد اتصالات هيدروليك (پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي)
۵۱۰۹ واحد طراحي، مونتاژ كولر اتومبيل
۵۱۱۰ واحد طراحي و مونتاژ كاربراتور گازسوز
۵۱۱۱ واحد توليد ترموستات
۵۱۱۲ واحد مونتاژ سردخانه با ظرفيت ۳۰۰ تن در سال
۵۱۱۳ واحد برش صفحات آهن استيل با سه دستگاه برش (صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۱۴ واحد توليد قفس حيوانات (بدون ريخته گري و آبكاري)
۵۱۱۵ واحد توليد منبع انبساط دو جداره (بدون ريخته گري و آبكاري) (صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۱۶ واحد طراحي و مونتاژ ماشين آلات آتش نشاني (صرفاً در كاربري كارگاهي)
۵۱۱۷ واحد مونتاژ پرده كركره فازي از ورق آماده
۵۱۱۸ واحد مونتاژ باسكول و ترازو
۵۱۱۹ واحد مونتاژ كمك فنر
۵۱۲۰ مونتاژ كمربند ايمني
۵۱۲۱ واحد طلاسازي
۵۱۲۲ واحد طراحي و مونتاژ كيسه ايمني هواي خودرو ( Air bag) در حد مونتاژ

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۵۲۰۱ واحد توليد ميز و صندلي و سرويس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزي
۵۲۰۲ واحد توليد مخازن كوچك مايعات ، حلب بهداشتي ، قوطي، كنسرو
۵۲۰۳ واحد توليد دكمه و نشان و علايم فلزي بدون آبكاري
۵۲۰۴ واحد تراشكاري ، قطعه سازي ، قالب سازي و ميلنگ تراشي بيش از ۳ دستگاه
۵۲۰۵ واحد توليد ماشين آلات و تجهيزات تصفيه آب و فاضلاب بدون ريخته گري و آبكاري
۵۲۰۶ واحد توليد ابزار ورزشي بدون ريخته گري و آبكاري
۵۲۰۷ واحد توليد لوازم فلزي برقي بدون آبكاري
۵۲۰۸ واحد توليد انواع فيلترهاي روغن
۵۲۰۹ واحد تراشكاري و مونتاژ شيرآلات بدون آبكاري و ريخته گري و پوليشكاري
۵۲۱۰ واحد توليد سوزن دوخت كليپس و سنجاق
۵۲۱۱ واحد مونتاژ روروئك و كالسكه بچه
۵۲۱۲ واحد توليد حفاظ فلزي خانگي و صنعتي
۵۲۱۳ واحد چاپ روي فلزات
۵۲۱۴ واحد مونتاژ پايه دوربين عكاسي بدون عمليات كوره اي
۵۲۱۵ واحد طراحي،مونتاژ قالب و قطعات صنعتي
۵۲۱۶ واحد توليد هيترهاي صنعتي و دستگاه شوينده
۵۲۱۷ واحد طراحي مونتاژ صندلي دندانپزشكي بدون آبكاري و ريخته گري
۵۲۱۸ واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور بدون ريخته گري
۵۲۱۹ واحد توليد ميخ پرچ و پيچ ، مهره ، واشر فلزي، كربي، سوزن ته گرد و كليپس و انواع تورهاي فلزي ، سيم خاردار ، زنجير ، سيم بكسل و سيم ظرفشويي
۵۲۲۰ واحد توليد پيش خوان فلزي
۵۲۲۱ واحد توليد انواع فنر
۵۲۲۲ واحد كشش مفتول
۵۲۲۳ واحد توليد درب فلزي شيشه هاي مواد غذايي
۵۲۲۴ واحد توليد سيم گاز و يم كلاج
۵۲۲۵ واحد توليد انواع واشر فلزي
۵۲۲۶ واحد شناور بنزين و گازوئيل و درجه داخل باك و تلمبه سه گوش
۵۲۲۷ واحد توليد ابزار آلات بنايي
۵۲۲۸ واحد برش صفحات آهن و استيل بيش از سه دستگاه برش
۵۲۲۹ واحد توليد اجاقهاي جيبي (بدون كوره ذوب)
۵۲۳۰ واحد توليد جواهرآلات از فلزات قيمتي با عمليات ذوب با كوره دستي
۵۲۳۱ واحد توليد كفي تريلي بدون كوره ذوب،ريخته گري و آبكاري
۵۲۳۲ واحد توليد پانلهاي ساختماني فلزي با فوم پلي استايرن آماده
۵۲۳۳ واحد توليد تيرچه فلزي تا ۹۰۰ تن در سال
۵۲۳۴ واحد خم كاري آهن آلات
۵۲۳۵ واحد پرسكاري تا ظرفيت ۹۰۰ تن در سال
۵۲۳۶ واحد توليد فيلتر روغن (خودرو) به ظرفيت ۵۰۰ هزار عدد در سال
۵۲۳۷ واحد ساخت دستگاه توليد هيپوكلريت سديم

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۵۳۰۱ واحد توليد ماشينهاي جوجه كشي
۵۳۰۲ واحد توليد لوازم برقي با آبكاري
۵۳۰۳ واحد توليد لوله هاي خرطومي فلزي با استفاده از ورق آماده و بدون آبكاري
۵۳۰۴ واحد توليد ادوات و ماشين آلات كشاورزي
۵۳۰۵ واحد توليد قفل و لوله و يراق آلات
۵۳۰۶ واحد توليد كارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل
۵۳۰۷ واحد توليد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاري
۵۳۰۸ واحد توليد انواع سماور و انواع چراغ نفتي
۵۳۰۹ واحد توليد زه آلات اتومبيل
۵۳۱۰ واحد توليد باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته
۵۳۱۱ واحد ريخته گري به روش دايكاست و القايي
۵۳۱۲ واحد بازيابي فلزات قيمتي
۵۳۱۳ واحد توليد سوزن ، ميل بافندگي
۵۳۱۴ واحد توليد ظروف تفلون
۵۳۱۵ واحد توليد ظروف آلومينيومي
۵۳۱۶ واحد توليد نشان و علايم فلزي و آبكاري
۵۳۱۷ واحد توليد كنتور آب و گاز و شير آلات برنجي
۵۳۱۸ واحد توليد لوازم خانگي بدون آبكاري
۵۳۱۹ واحد توليد ماشين آلات سبك
۵۳۲۰ واحد طراحي ، مونتاژ دوچرخه و موتور سيكلت
۵۳۲۱ واحد توليد سيم لحيم
۵۳۲۲ واحد توليد شومينه كرم و برنز
۵۳۲۳ واحد توليد فرقون
۵۳۲۴ واحد توليد سم پاش تراكتور بدون ريخته گري
۵۳۲۵ واحد توليد نوار نقاله
۵۳۲۶ واحد توليد دستگاههاي خشك كن محصولات كشاورزي
۵۳۲۷ واحد توليد بلبرينگ بدون استفاده از عمليات كوره اي
۵۳۲۸ واحد توليد پمپهاي گازوئيل و انژكتور خودروهاي سبك و سنگين بدون استفاده از عمليات كوره اي
۵۳۲۹ واحد توليد قالب فلزي بتون
۵۳۳۰ واحد ساخت،ماشين آلات توليد بردهاي الكترونيك
۵۳۳۱ واحد ساخت قفسهاي فلزي اتوماتيك مرغ تخم گذار
۵۳۳۲ واحد توليد قطعات تفنگ شكاري بادي
۵۳۳۳ واحد توليد سيبك خودروهاي سبك و سنگين
۵۳۳۴ واحد توليد اگزوز
۵۳۳۵ واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ريخته گري
۵۳۳۶ واحد مونتاژ رادياتور اتومبيل از قطعات آماده
۵۳۳۸ واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبكاري
۵۳۳۹ واحد توليد سردخانه آناتومي
۵۳۴۰ واحد توليد خم كن و قيچي برقي
۵۳۴۱ واحد توليد محفظه اگزوز
۵۳۴۲ واحد توليد اتصالات جوشي گاز بدون ريخته گري و آبكاري
۵۳۴۳ واحد طراحي، مونتاژ جك كمپرسي
۵۳۴۴ واحد توليد تيرهاي فلزي لوله هاي آب و برق
۵۳۴۵ واحد توليد شافت و غلاف و پمپ بدون عمليات كوره اي
۵۳۴۶ واحد توليد كوره هاي ذوب برقي بدون عمليات كوره اي
۵۳۴۷ واحد توليد درافينگ نقشه كشي
۵۳۴۸ واحد توليد تيغ يكبار مصرف
۵۳۴۹ واحد توليد بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ كلاج بدون عمليات كوره اي
۵۳۵۰ واحد توليد مخازن متحرك و هوايي
۵۳۵۱ واحد توليد سوله
۵۳۵۲ واحد توليد اوايل پمپ تراكتور بدون عمليات كوره اي
۵۳۵۳ واحد توليد پروفيل آلومينيم به روش پرس اكستروژن(فشاري)
۵۳۵۴ واحد توليد قوطي رب ، كنسرو بدون بشكه سازي
۵۳۵۵ واحد توليد سقفهاي فلزي پيش ساخته (خرپايي)
۵۳۵۶ واحد توليد، ديسك و صفحه كلاچ انواع خودرو بدون عمليات كوره اي
۵۳۵۷ واحد طراحي ، مونتاژ آب مقطرگيري ، هيتر آزمايشگاهي و بوگي اتاق هچري جوجه كشي توأم
۵۳۵۸ واحد طراحي و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات كوره اي
۵۳۵۹ واحد طراحي و مونتاژ پمپ خلاء بدون عمليات كوره اي
۵۳۶۰ واحد توليد خشك كن لباس
۵۳۶۱ واحد طراحي و مونتاژ تجهيزات سيلو و آسياب ارد كارخانه سيمان
۵۳۶۲ واحد طراحي و مونتاژ كمپرسورهاي تخليه سيمان
۵۳۶۳ واحد طراحي و مونتاژ سيلندرهاي بادي
۵۳۶۴ واحد توليد سوخت پاش بدون عمليات كوره اي
۵۳۶۵ واحد طراحي و مونتاژ پروژكتور بزرگ سينمايي
۵۳۶۶ واحد طراحي و مونتاژ مبدل هاي حرارتي بدون هرگونه عمليات كوره اي
۵۳۶۷ واحد توليد انواع سردخانه بدون آبكاري
۵۳۶۸ واحد توليد تاوه نان پزي و استانبولي
۵۳۶۹ واحد فرمولاسيون بيتومن انامل ، بيتومن ماديفايد
۵۳۷۰ واحد توليد دامپر ،ميكسر اتوميكسر ، بتونير بدون عمليات كوره اي
۵۳۷۱ واحد توليد دينام جوش بدون عمليات كوره اي
۵۳۷۲ واحد توليد ونتيلاتور
۵۳۷۳ واحد توليد موتور ، گيربكس ، ديفرانسيل بدون عمليات كوره اي
۵۳۷۴ واحد طراحي ومونتاژ كندانسور چيلر و پكيج و هواسازي بدون عمليات كوره اي
۵۳۷۵ واحد توليد ماشين بافندگي بدون عمليات كوره اي
۵۳۷۶ واحد توليد پرده كركره فلزي
۵۳۷۷ واحد طراحي و مونتاژ ماشين آلات توليد دستكش
۵۳۷۸ واحد توليد زنجير سفت كن اتومبيل بدون عمليات ريخته گري و كوره اي
۵۳۷۹ واحد توليد سيلندر تراش موتور سيكلت بدون عمليات ذوب
۵۳۸۰ واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي بدون ريخته گري و كوره اي
۵۳۸۱ واحد توليد لوله هاي فولادي درزدار بدون عمليات كوره اي
۵۳۸۲ واحد توليد لوازم التحرير فلزي (پرگار،ماشين دوخت،پانچ،…………….)
۵۳۸۳ واحد توليد انواع زهوار درب و پنجره هاي فلزي بدون عمليات كوره اي
۵۳۸۴ واحد توليد يونيت داندانپزشكي
۵۳۸۵ واحد توليد الكترود جوشكاري
۵۳۸۶ واحد توليد هيتر و چيلر جذب
۵۳۸۷ واحد توليد كليد خام با آبكاري
۵۳۸۹ واحد رنگ كاري فلزات در حد كوره حرارتي كوچك،فسفاته،چربي زدائي تا ظرفيت ۳۰۰ تن در سال
۵۳۹۰ مونتاژ موتور سيكلت چهار زمانه
۵۳۹۱ واحد توليد پدال آب (شير پدالي) پمپ تزريق مواد شيميايي و آبميوه گيري برقي بدون عمليات كوره اي و آبكاري
۵۳۹۲ واحد توليد چرخ دنده تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال
۵۳۹۳ واحد توليد پمپ آب خودرو
۵۳۹۴ واحد عمليات قطعات صنعتي با كوره الكتريكي
۵۳۹۵ واحد توليد فيلتر پرس
۵۳۹۶ واحد توليد ماشين آلات استخراج سلولز از كاه بدون ريخته گري و آ
۵۳۹۷ واحد توليد اتاقك انواع خودروهاي سبك بدون آبكاري
۵۳۹۸ واحد توليد پمپ سه فاز بدون ريخته گري و آبكاري
۵۳۹۹ واحد توليد ژگلاتورهاي صنعتي بدون ريخته گري
۱/۵۳۰۰ واحد توليد ابزارهاي جراحي و لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورچينگ (پرسكاري) و آبكاري
۲/۵۳۰۰ واحد توليد آبگرمكن هاي بدون ريخته گري
۳/۵۳۰۰ واحد توليد انواع پروفيل از رول آماده بدون ريخته گري ، آبكاري و رنگ كاري
۴/۵۳۰۰ واحد توليد سيم جوش حلقه اي (گازي)
۵/۵۳۰۰ واحد توليد ورق كركره از رول آماده و فنر تسمه اي
۶/۵۳۰۰ واحد نورد مس با كوره تابشي تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال
۷/۵۳۰۰ واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ،كيت گاز خودرو ، پمپ بنزين خودرو ، پلوپز گازي، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت ، كولر گازي و … تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال
۸/۵۳۰۰ واحد توليد بالشتك استارت اتومبيل
۹/۵۳۰۰ واحد توليد انواع دريل ستوني نمره ۱۶،۲۲،۳۲ ميل
۱۰/۵۳۰۰ واحد توليد سقف هاي فلزي پيش ساخته
۱۱/۵۳۰۰ واحد توليد كليد از فلزات معمولي
۱۲/۵۳۰۰ واحد قالبسازي به روش الكتروفرمينگ
۱۳/۵۳۰۰ واحد رنگ كاري فلزات در حد كوره حرارتي كوچك، فسفاته و چربي زدايي
۱۴/۵۳۰۰ واحد توليد كلاه ايمني موتور سيكلت
۱۵/۵۳۰۰ واحد توليد منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانيزه و كوره ذوب
۱۶/۵۳۰۰ واحد توليد بالانس رينگ و لاستيك
۱۷/۵۳۰۰ واحد توليد شمع موتور اتومبيل
۱۸/۵۳۰۰ واحد توليد دستگاه ضد عفوني كننده محصولات نباتي بدون كوره ذوب و آبكاري
۱۹/۵۳۰۰ واحد توليد قطعات فرغون و پمپ هوا
۲۰/۵۳۰۰ واحد توليد گيربكس و كليد سكسيونر فشار قوي بدون عمليات ذوب و ريخته گري
۲۱/۵۳۰۰ طراحي و مونتاژ اجاق گاز كابين دار
۲۲/۵۳۰۰ توليد فويل آلومينيوم به روش نورد گرم
۲۴/۵۳۰۰ واحد توليد ايربك خودرو بدون عمليات آبكاري
۲۶/۵۳۰۰ واحد توليد انواع فنر تا ظرفيت ۹۰۰ تن در سال با عمليات كوره اي
۲۷/۵۳۰۰ واحد توليد يخچال ويتريني
۲۸/۵۳۰۰ واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم
۳۰/۵۳۰۰ واحد توليد انواع قطعات دوچرخه

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۵۴۰۱ واحد توليد سيلندرهاي گاز
۵۴۰۲ واحد رادياتورسازي
۵۴۰۳ واحد توليد قطعات آلومينيومي
۵۴۰۴ واحد توليد فنر وسايط نقليه
۵۴۰۵ واحد ابزارسازي
۵۴۰۶ واحد توليد توليد كمك فنر
۵۴۰۷ واحد توليد قوطي و بشكه
۵۴۰۸ واحد توليد ديگهاي بخار
۵۴۰۹ واحد توليد لوازم خانگي با لعابكاري و آبكاري
۵۴۱۰ واحد ذوب و ريخته گري كليه فلزات
۵۴۱۱ واحد توليد گاو صندوق
۵۴۱۲ واحد توليد دستگاههاي زباله سوز و لاشه سوز
۵۴۱۳ واحد گالوانيزه فلزات (حرارتي) و آنادايزينگ
۵۴۱۴ واحد توليد انواع گيربكس صنعتي
۵۴۱۵ واحد توليد سم پاش تراكتور با ريخته گري
۵۴۱۶ واحد توليد پروفيل آلومينيوم با ذوب و آبكاري
۵۴۱۷ واحد توليد لوله هاي خرطومي با آبكاري
۵۴۱۸ واحد توليد چراغ خودرو شامل شيشه، كاسه و لوازم پلاستيكي
۵۴۱۹ واحد توليد خانه هاي پيش ساخته ثابت و سيار چوبي و فلزي
۵۴۲۰ واحد نورد آلومينيوم
۵۴۲۱ واحد توليد پمپهاي گازوئيلي و انژكتوري خودروهاي سبك و سنگين با استفاده از عمليات كوره اي
۵۴۲۲ واحد توليد ماشين آلات موزائيك سازي
۵۴۲۳ واحد توليد قطعات سوله
۵۴۲۴ واحد توليد باسكول با عمليات كوره اي
۵۴۲۵ واحد توليد مشعل و پمپ سه فاز با عمليات كوره اي
۵۴۲۶ واحد توليد پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي با عمليات كوره اي
۵۴۲۷ واحد توليد جك كمپرسي ، با عمليات كوره اي
۵۴۲۸ واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي
۵۴۲۹ واحد توليد كاربراتور
۵۴۳۰ واحد توليد شافت و غلاف به پمپ با عمليات كوره اي
۵۴۳۱ واحد توليد سيستم حفاظت كاتدي
۵۴۳۲ واحد توليد جرثقيل پشت كاميون
۵۴۳۳ واحد توليد ساخت پرس كشش هيدروليك
۵۴۳۴ واحد توليد اويل پمپ تراكتور با عمليات كوره اي
۵۴۳۵ واحد توليد تسمه ميلگرد ، پروفيل مسي ، برنجي به روش پرس اكستروژن
۵۴۳۶ واحد توليد دستگاههاي سنگ شكن با عمليات كوره اي
۵۴۳۷ واحد ساخت پمپ خلاء با عمليات كوره اي
۵۴۳۸ واحد توليد اتصالات فولادي (زانويي) با عمليات كوره اي
۵۴۳۹ واحد توليد پروژكتور بزرگ سينمايي با عمليات كوره اي
۵۴۴۰ واحد توليد كاربراتور گازسوز با عمليات كوره اي
۵۴۴۱ واحد طراحي و مونتاژ ماشين راهسازي
۵۴۴۲ واحد توليد انواع سردخانه با عمليات آبكاري
۵۴۴۳ واحد توليد انواع مخازن تحت فشار
۵۴۴۴ واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي
۵۴۴۵ واحد توليد پروفيل و لوله آهني
۵۴۴۶ واحد توليد موتور، گيربكس، ديفرانسيل با عمليات كوره اي
۵۴۴۷ واحد طراحي و مونتاژ كندانسور چيلر و پكيج و هواساز با عمليات كوره اي
۵۴۴۸ واحد توليد قطعات پودري فلزات با عمليات كوره اي
۵۴۴۹ واحد توليد كلمپ راه آهن
۵۴۵۰ واحد توليد ورق مشبك
۵۴۵۱ واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور با ريخته گري
۵۴۵۲ واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي با ريخته گري و آبكاري
۵۴۵۳ واحد توليد دستگاههاي آزمايشي مكانيك خاك با عمليات آبكاري
۵۴۵۴ واحد توليد ديسك و صفحه اصطكاكي به روش ريخته گري پودر
۵۴۵۵ واحد پرس كاري انواع قطعات ماشينهاي سواري و صنعتي
۵۴۵۶ واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتي
۵۴۵۷ واحد طراحي سند بلاست
۵۴۵۸ واحد توليد منبع انبساط دوجداره با كوره ذوب و حرارتي و آبكاري و گالوانيزه
۵۴۵۹ واحد توليد قطعات آسانسور با عمليات كوره اي
۵۴۶۰ واحد ساخت ماشين آلات آجر ماشيني با عمليات كوره اي
۵۴۶۱ واحد توليد قطعات آلومينيومي سيستم هاي آبياري تحت فشار
۵۴۶۲ واحد ساخت و مونتاژ جرثقيل سقفي
۵۴۶۳ واحد توليد قطعات ظريف فلزي
۵۴۶۴ واحد توليد كفشك هاي سمبه ماتريس پلاستيك و دايكاست ميله
۵۴۶۵ واحد آناليز قطعات فولادي با عمليات حرارتي و آبكاري
۵۴۶۶ واحد توليد مشعل صنعتي با عمليات ريخته گري و آبكاري
۵۴۶۷ عمليات حرارتي قطعات صنعتي
۵۴۶۸ واحد توليد مته فولادي بدون عمليات ذوب و ريخته گري و با عمليات كوره اي
۵۴۶۹ واحد توليد پيستون و قطعات آن با عمليات حرارتي كوره الكتريكي
۵۴۷۰ واحد توليد سرب صيادي
۵۴۷۱ واحد تبديل كويلهاي فولادي به ورق به عمليات ريخته گري ، ذوب، سخت كاري و آبكاري
۵۴۷۲ واحد توليد ورق روي ،ورق برنج ، و پودر روي از شمش تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۳ واحد كشش مفتول آهني با استفاده از كوره حرارتي
۵۴۷۴ واحد ذوب با كوره تابشي تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۵ واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ، كيت گاز خودرو، پمپ بنزين خودرو، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازي و … با ظرفيت بيش از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۶ واحد توليد ميل لنگ سواري با عمليات ريخته گري
۵۴۷۷ واحد توليد دريل و ماشين مخصوص با عمليات ريخته گري تا ظرفيت هر كدام ۳۰۰ دستگاه در سال
۵۴۷۸ واحد توليد روي به روش پاير و متالوژيك – هيدرومتالوژيك (به استثناي توليد روي به روش قالبكاري) تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۷۹ واحد توليد چترهاي ابري و باراني با آبكاري بدون ريخته گري
۵۴۸۰ واحد توليد رينگ خودرو (سواري)
۵۴۸۱ واحد قالبسازي به روش الكتروفرمينگ بيش از ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۲ واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتي
۵۴۸۵ واحد متالوژي پودر فلزات رنگين تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۶ واحد اكسيد آهن تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۵۴۸۷ واحد توليد سيلندر گاز خودرو
۵۴۸۸ واحد رنگ كاري پودري (الكترواستاتيك) با كوره پخت و عمليات چربي گيري و شستشو
۵۴۸۹ واحد توليد قطعات شناورهاي دريايي
۵۴۹۱ واحد توليد ايربك خودرو با عمليات كوره اي
۵۴۹۳ واحد توليد كمربند ايمني با عمليات كوره اي و ريخته گري
۵۴۹۴ واحد توليد كانكس فلزي و محصولات جانبي
۵۴۹۶ توليد اجزاء و قطعات شناورهاي دريايي
۵۴۹۷ واحد توليد باسكول و انواع ترازو و ملزومات وابسته با عمليات كوره اي
رديف نام واحد
۵۵۰۱ واحدهاي ريخته گري از كابل و باطري كهنه
۵۵۰۲ واحد ساخت موتور سيكلت و دوچرخه
۵۵۰۳ واحد توليد ليفت تراك و دامپر و تيلر
۵۵۰۴ واحد توليد اطاق وسايط نقليه سنگين
۵۵۰۵ واحد توليد اطاق ميني بوس ، كانتينر و غيره
۵۵۰۶ واحد توليد روتاري موبيل (دستگاه حفاري)
۵۵۰۷ واحد توليد ميلگرد فولادي بدون عمليات ذوب
۵۵۰۸ واحد توليد تسمه و نبشي با عمليات حرارتي
۵۵۰۹ واحد توليد شمش روي به روش الكتروليز
۵۵۱۰ واحد توليد قطعات بدنه وسائط نقليه
۵۵۱۱ واحد توليد قطعات صنعتي و خانگي (ژگلاتور گاز شهري ، كيت گاز خودرو، پمپ بنزين خودرو،پلوپز گازي، قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازي و … با ظرفيت بيش از ۵۰۰۰ تن در سال
۵۵۱۲ واحد توليد پروفيل آلومينيوم رنگي
۵۵۱۳ واحد توليد تسمه بافته شده از سيم (استيل كورد)
۵۵۱۴ واحد توليد شمش روي به صورت تبخيري
۵۵۱۶ واحد كاميونت نيمه سنگين با موتور ديزلي

رده ۶ (و)

رديف نام واحد
۵۶۰۱ كارخانجات توليد ژنراتورهاي نيروگاهي
۵۶۰۲ كارخانجات ساخت موتورهاي ديزلي سنگين
۵۶۰۳ كارخانجات ساخت الكتروموتورهاي سنگين
۵۶۰۴ كارخانجات ساخت پرسهاي سنگين
۵۶۰۵ كارخانجات ساخت ماشين ابزارهاي سنگين
۵۶۰۶ واحد توليد شمش منيزيم
۵۶۰۷ واحد توليد شمش روي به روش الكتروليز
۵۶۰۸ واحد توليد شمش روي به روش باير و متالوژي از كنسانتره
۵۶۰۹ كارخانجات ساخت پمپ هاي بزرگ
۵۶۱۰ واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفيت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۶۱۱ واحد توليد پوشش لوله هاي پلي اتيلن و اپوكسي در داخل لوله هاي فلزي با آبكاري و آنادايزينگ و كوره حرارتي
۵۶۱۲ واحد توليد ورق
۵۶۱۳ واحد توليد خمير الكترود
۵۶۱۴ واحدهاي توليد وسايط نقليه سنگين مثل اتوبوس ، كاميون و تراكتور
۵۶۱۵ واحدهاي توليد ماشين آلات سنگين راهسازي،كشاورزي و غيره
۵۶۱۶ واحد توليد تانكر، تيلر و اطاق
۵۶۱۷ واحد توليد وسايط نقليه سبك (وانت سواري)
۵۶۱۸ واحد فرآوري و توليد فلز استرانسيوم
۵۶۱۹ واحد توليد سازه هاي دريايي
۵۶۲۰ واحد توليد ناوداني،نبشي آهني،ميلگرد و ورق فولادي سياه تا ظرفيت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۶۲۱ واحد فرآوري و بازيافت فلزات موليبدن،نيكل،تنگستن با عمليات كوره اي و ذوب
۵۶۲۲ توليد لوله هاي اسپيرال (درز جوش)
۵۶۲۳ مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده سبك و سنگين با عمليات ذوب و ريخته گري
۵۶۲۴ واحد توليد شمش فولاد آلياژي(بيلت)
۵۶۲۵ احداث كارگاههاي كشتي سازي و تعمير شناورهاي دريايي و همچنين لنج هاي فايبر
۵۶۲۶ مجتمع صنف پروفيل و درب و پنجره سازان

رده ۷

رديف نام واحد
۵۷۰۱ كارخانجات ذوب و نورد فلزات تا ظرفيت ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۷۰۲ كارخانجات توليد كشتي و شناور سازي
۵۷۰۳ كارخانجات توليد واگن قطار (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
۵۷۰۴ طراحي و مونتاژ هواپيما (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
۵۷۰۵ كارخانجات ذوب مس
۵۷۰۶ واحد توليد گندله سنگ آهن
۵۷۰۷ مجتمع صنعتي بيش از ۵ هكتار (استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بلامانع مي باشد)
۵۷۰۸ واحد توليد ناوداني،نبشي آهني و ورق فولادي سياه با ظرفيت بيش از ۱۰۰ هزار تن در سال
۵۷۰۹ كارخانجات بزرگ قطعات خودرو داراي هر سه واحد ذوب،ريخته گري و آبكاري
۵۷۱۰ كارخانجات فرآوري طلا

* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع كاني غير فلزي (۶۰۰۰)
رده ۱(الف)

رديف نام واحد
۶۱۰۱ واحد توليد مصنوعات شيشه اي بدون كوره ذوب
۶۱۰۲ واحد توليد آينه،پوكه آمپول،شيشه ازمايشگاهي بدون كوره
۶۱۰۳ واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي(صنايع دستي)
۶۱۰۴ واحد توليد پودر جوشكاري
۶۱۰۵ واحد توليد كنتاكت لنز
۶۱۰۶ واحد توليد بتون آماده

رده ۲(ب)

رديف نام واحد
۶۲۰۲ واحد توليد تيرچه و بلوك
۶۲۰۳ واحد توليد موزائيك
۶۲۰۴ واحد سيگمنت سنگبري
۶۲۰۵ واحد توليد بلوك سيماني
۶۲۰۶ واحد توليد مصنوعات گچي،گچ طبي،قالب گچي از گچ آماده
۶۲۰۷ واحد توليد لوله هاي بتني تا قطر ۶۰ سانتي متر
۶۲۰۸ واحد توليد كاشي معرق و لعابي كمتر از ۱۰۰ هزار متر مربع
۶۲۰۹ واحد توليد تير بتوني
۶۲۱۰ واحد توليد بتن سبك گازي (هبلكس) تا ظرفيت ۵۰۰ هزار تن در سال
۶۲۱۱ واحد توليد تيرچه فلزي،بلوك سقفي و بلوك ديواري
۶۲۱۲ واحد توليد ملات خشك تا ظرفيت يك ميليون تن در سال
۶۲۱۳ واحد توليد شيشه دوجداره از شيشه آماده

رده ۳(ج)

رديف نام واحد
۶۳۰۱ واحد توليد قطعات پيش ساخته ساختماني
۶۳۰۲ واحد كوزه گري و توليد مصنوعات سفالي
۶۳۰۳ واحد چيني سازي تا ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۰۴ واحد توليد سنگ آسياب،سنگ ساب،سنگ سمباده،كاغذ سمباده و ساينده ها
۶۳۰۵ واحد لعاب فلز و سراميك
۶۳۰۶ صدف كوبي
۶۳۰۷ واحد توليد شيشه اتومبيل ،شيشه ايمني و نسوز و آئينه تا ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۰۸ واحد توليد پانل و ديوار پيش ساخته گچي
۶۳۰۹ واحد توليد خانه هاي پيش ساخته بتني
۶۳۱۰ واحد مقره سازي و قطعات سراميكي (حداكثر تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال)
۶۳۱۱ واحد توليد شيشه عينك
۶۳۱۲ واحد توليد پانلهاي سيماني و ني فشرده
۶۳۱۳ واحد توليد آجر سيماني
۶۳۱۴ واحد توليد كاشي و سراميك تا ۱۰۰۰ متر مربع در سال
۶۳۱۵ واحد توليد بلوكهاي بريده شده
۶۳۱۶ واحد سنگ كوبي
۶۳۱۷ واحد توليد سنگبري
۶۳۱۸ واحد توليد عايقهاي ساختماني (ايزوگام)
۶۳۱۹ واحد توليد لنت ترمز تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال
۶۳۲۰ واحد بسته بندي سيمان با پاكت آماده و مجهز به ماشين آلات اتوماتيك و فيلتر هوا
۶۳۲۱ واحد توليد شيشه رفلكس
۶۳۲۳ واحد توليد شيشه دوجداره
۶۳۲۵ واحد توليد تراورس بتوني راه آهن
۶۳۲۶ توليد خانه هاي پيش ساخته كامپوزيتي
۶۳۲۷ واحد مصنوعات سنگي (سنگهاي آنتيك) تا ظرفيت سالانه ۹۰۰۰ تن در سال
۶۳۲۸ واحد توليد ملات خشك با ظرفيت بيش از يك ميليون تن در سال
۶۳۲۹ واحد توليد سنگهاي تزئيني از سنگ مرمر
۶۳۳۰ احداث انبار سنگ با سنگ كوبي و سنگ بري
۶۳۳۱ واحد توليد سراميك هاي شيشه اي و ظروف شيشه اي تزئيني
۶۳۳۲ واحد توليد بتن سبك گازي (هبلكس) با ظرفيت ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تن در سال
۶۳۳۳ واحد توليد ماسه شويي و دانه بندي شن و ماسه بدون سنگ شكن

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۶۴۰۱ واحد توليد گچ صنعتي
۶۴۰۲ واحد چيني سازي بيش از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۴۰۳ واحد توليد كاشي و سراميك با ظرفيت بيش از ۱۰۰ هزار متر مربع در سال
۶۴۰۴ واحد توليد پوكه هاي صنعتي
۶۴۰۵ واحد توليد آجر هوفمن
۶۴۰۶ واحد توليد آجر ماشيني و آجرنما
۶۴۰۷ واحد توليد خاك چيني و سراميك با مواد اوليه توليد خاك چيني و سراميك
۶۴۰۸ واحد توليد پرليت
۶۴۰۹ واحد توليد ماسه ريخته گري
۶۴۱۰ واحد ماسه شويي و دانه بندي با سنگ شكن
۶۴۱۱ واحد توليد سيپوركس
۶۴۱۲ واحد توليد پشم و الياف شيشه
۶۴۱۳ بلور سازي با استفاده از ذوب خرده شيشه
۶۴۱۴ واحد توليد آجرهاي سيليسي
۶۴۱۵ واحد مقره سازي و قطعات سراميكي (بيش از ۱۰۰۰ تن در سال)
۶۴۱۶ واحد توليد پشم سنگ
۶۴۱۷ واحد توليد بطري شيشه اي از خرده شيشه
۶۴۱۸ واحد توليد آجر ماسه آهكي
۶۴۱۹ واحد شيشه سازي با كوره ذوب كمتر از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۴۲۰ واحد توليد فرآورده هاي قير و امولسيون
۶۴۲۱ واحد توليد آجر پرسي
۶۴۲۲ واحد توليد خاك رس كيسه اي
۶۴۲۳ واحد فرآورده هاي تيتانيوم
۶۴۲۴ واحد توليد آجرنما
۶۴۲۵ واحد دانه بندي ذغال سنگ
۶۴۲۶ واحد دانه بندي سنگ آهن
۶۴۲۷ واحد توليد كاشي معرق و لعابي بيش از ۱۰۰۰ هزار متر مربع در سال
۶۴۲۸ واحد توليد بلور لوستر از شمش شيشه آماده تا ظرفيت ۵۰۰۰ تن در سال
۶۴۲۹ واحد توليد ظروف كريستال
۶۴۳۰ واحد توليد كنسانتره نفليس
۶۴۳۱ واحد توليد الياف شيشه و منسوجات با عمليات كوره ذوب
۶۴۳۲ واحد توليد ترمو كوبل، نمونه بردار، اكسيژن و كربن لانس،سابلانس، كربن كاپ، لنس دمشي و مكشي
۶۴۳۳ واحد توليد گلوله هاي سيليسي دوار تا ظرفيت ۱۲۰۰۰ تن در سال
۶۴۳۴ واحد توليد قطعات نسوز
۶۴۳۵ واحد توليد سنگ مهندسي تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۶۴۳۶ واحد توليد ساروج
۶۴۳۷ واحد توليد لوله هاي سيماني سبك با الياف مصنوعي
۶۴۳۸ واحد توليد بتن سبك گازي با ظرفيت بيش از يك ميليون تن در سال
۶۴۳۹ واحد توليد بلوكهاي بتن سبك هوادار (سيپوركس)
۶۴۴۰ واحد توليد آجر و بلوك سفالي
۶۴۴۱ واحد توليد بلوك تيغه اي تا ظرفيت ۱۵ ميليون قالب در سال و بلوك سقفي به ظرفيت ۱۰ ميليون قالب در سال
۶۴۴۲ واحد توليد آجر فشاري و آجر ماشيني

رده ۵ (ه):

رده نام واحد
۶۵۰۱ واحد توليد آجر نسوز
۶۵۰۲ واحد توليد شيشه با كوره ذوب بيش از ۱۰۰۰ تن در سال
۶۵۰۳ واحد توليد پودر صنعتي
۶۵۰۴ واحد توليد گچ آهك به روش سنتي
۶۵۰۵ واحد توليد آجر سنتي (دستي)
۶۵۰۶ واحد توليد پودر سيليس
۶۵۰۷ واحد توليد گچ و آهك با ظرفيت حداكثر تا ۵۰۰ در روز (صنعتي)
۶۵۰۸ واحد توليد آسفالت (رعايت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۰۹ واحد توليد شن و ماسه با سنگ شكن (رعايت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۰ واحد رنگ زدايي و عايق كاري لوله هاي گاز
۶۵۱۱ واحد توليد پودر ميكا
۶۵۱۲ واحد دانه بندي سنگ آهن با سنگ شكن (رعايت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۳ واحد شن و ماسه با شن ساز و ماسه (رعايت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۴ واحد دانه بندي سنگ با سنگ شكن (رعايت حداقل فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۵ واحد آسياب سنگ شكن (رعايت حداقل فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۶ واحد توليد ورقهاي نسوز صنعتي (واشرهاي مفاصل اگزوز اتومبيل و نظاير آن)
۶۵۱۷ واحد دانه بندي سيليس و تغليظ (رعايت فاصله ۳۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۵۱۸ واحد ذغال شويي ذغالسنگ
۶۵۱۹ واحد توليد پرليت منبسط شده پرليتي

رده ۶ (و)

رده نام واحد
۶۶۰۱ كارخانه توليد سيمان فوندو(نسوز)
۶۶۰۲ كارخانجات صنعتي توليد آجرسفالي، بلوك سفالي
۶۶۰۳ واحد توليد انواع سفال
۶۶۰۴ واحد توليد دولوميت بك (مواد نسوز)
۶۶۰۵ واحد توليد انواع مقاطع فلزي گالوانيزه و پانلهاي پوشش فايبر سمنت
۶۶۰۶ واحد توليد پودر ميكرونيزه آهك
۶۶۰۷ واحد توليد آهك هيدراته
۶۶۰۸ واحد توليد سيمان خاكستري از كلينكر آماده
۶۶۰۹ واحد توليد گچ يا آهك صنعتي با ظرفيت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تن در روز (رعايت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)

رده ۷

رديف نام واحد
۶۷۰۱ كارخانجات سيمان (رعايت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)
۶۷۰۲ كارخانجات گچ صنعتي و آهك بيش از ۱۰۰۰ تن در روز (رعايت حداقل فاصله ۵۰۰ متر با باغات مثمر)
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع شيميايي (۷۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۷۱۰۱ واحد توليد آب مقطر
۷۱۰۲ واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان(با استفاده از رول آماده)
۷۱۰۳ واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي
۷۱۰۴ واحد توليد واحد طراحي و مونتاژ لنت ترمز
۷۱۰۵ واحد توليد درب و پنجره پلاستيكي از پروفيل آماده
۷۱۰۶ واحد مونتاژ محصولات پلاستيكي (قطعات و لوازم پلاستيكي،سرويس بهداشتي،مكانيزم تخليه آب توالت فرنگيفسيفون پلاستيكي و موارد مشابه)
۷۱۰۷ واحد مونتاژ قطعات پلاستيكي خودرو شامل نواردور شيشه،شلنگهاي بنزيني ،كلاهك دلكو،واير شمع،تا ظرفيت ۵۰ تن در سال
۷۱۰۸ واحد توليد دندان مصنوعي تا ظرفيت ۵۰ تن در سال
۷۱۰۹ واحد توليد مفاصل مصنوعي بدن،لگن مصنوعي و غيره تا ظرفيت ۱۰۰ هزار عدد در سال
۷۱۱۰ واحد مونتاژ سمپاش
۷۱۱۱ واحد بسته بندي سود آگاستيك

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۷۲۰۱ واحد توليد انواع بتونه
۷۲۰۲ واحد توليد واكس و شمع
۷۲۰۳ واحد توليد مواد جلاي فلزات
۷۲۰۴ واحد توليد مركب و جوهر تحرير،چاپ و پلي كپي از تركيب و اختلاط (فرمولاسيون بدون توليد حلال)
۷۲۰۵ واحد توليد بيكربنات سديم
۷۲۰۶ واحد توليد مواد پاك كننده(فرمولاسيون)
۷۲۰۷ واحد توليد كيتهاي آزمايشگاهي از مواد اوليه آماده
۷۲۰۸ واحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز با خط توليد بطري پلي اتيلن
۷۲۰۹ واحد توليد وسايل ترسيمي نظير خط كش،گونيا و غيره از مواد پلاستيكي
۷۲۱۰ واحد توليد لاك غلط گيري «پايه آبي»
۷۲۱۱ واحد توليد نخ،طناب و تسمه نايلوني
۷۲۱۲ واحد توليد رنگ ساختماني با حلال آلي(فرمولاسيون)
۷۲۱۳ واحد توليد اشياء و لوازم پلاستيكي به صورت تزريقي و بادي از مواد آماده تا ۵۰ تن در سال
۷۲۱۴ واحد توليد رول نايلون و نايلكس از مواد اوليه
۷۲۱۵ واحد توليد خمير و ظروف B.M.C (جانشين ملامين)
۷۲۱۶ واحد توليد اسباب بازي پلاستيكي
۷۲۱۷ واحد توليد فيلم پروپيلن
۷۲۱۸ واحد توليد قطعات نساجي از پلاستيك
۷۲۱۹ واحد توليد ظروف دارويي پلاستيكي
۷۲۲۰ واحد توليد لوله و اتصالات پلي اتيلني
۷۲۲۱ واحد بسته بندي پلاستيكي
۷۲۲۲ واحد توليد يونوليت
۷۲۲۳ واحد توليد رول پلاستيك و نايلكس با رنگ و چاپ بدون آب ريزي
۷۲۲۴ واحد توليد قاب عينك
۷۲۲۵ واحد توليد اپرون و قطعات و تركيبات لاستيكي
۷۲۲۶ واحد توليد واير شمع ابريشمي
۷۲۲۷ واحد توليد مداد تراش
۷۲۲۸ واحد گاز كپسول پر كن
۷۲۲۹ واحد توليد لوازم و ابزار ايمني و جوشكاري از مواد پلاستيكي
۷۲۳۰ واحد بسته بندي روغن موتور در گالنهاي پلاستيكي
۷۲۳۲ واحد توليد ترقه اسباب بازي
۷۲۳۳ واحد توليد اسيد شارژ (رقيق كردن اسيد با آب)
۷۲۳۴ واحد توليد چسبهاي آلي و نوار چسب
۷۲۳۵ واحد توليد لمينت
۷۲۳۶ واحد توليد الياف پروپيلن
۷۲۳۷ واحد توليد لامپهاي آزمايشگاهي و آموزشي
۷۲۳۸ واحد توليد انواع مركب دار (ريپون) و نوار پاك كن
۷۲۳۹ واحد توليد عكس برگردان صنعتي
۷۲۴۰ واحد ساخت واشر كريستال كربني
۷۲۴۱ واحد رقيق سازي و بسته بندي ماده ضد عفوني تا ظرفيت ۱۰۰ تن در سال
۷۲۴۲ واحد توليد كيت حاملگي و سرم كنترل نوار قند و قرص خون (فرمولاسيون)
۷۲۴۳ واحد توليد نخ دندان و بوگير
۷۲۴۴ واحد چاپ سلفون
۷۲۴۵ واحد بسته بندي ذغال
۷۲۴۶ واحد توليد الياف پوششي و فيبري تا ظرفيت ۵۰۰ تن در سال
۷۲۴۸ واحد مونتاژ درب و پنجره پي وي سي
۷۲۴۹ واحد توليد درب و پنجره UPVC در صورت برشكاري و جوشكاري پروفيل
۷۲۵۰ واحد طراحي و مونتاژ سم پاش برقي
۷۲۵۱ توليد اسكاچ ظرفشويي
۷۲۵۳ واحد توليد انواع سم پاش با ظرفيت ۶۰۰۰ دستگاه در سال
۷۲۵۴ واحد توليد شيشه دو جداره در صورت برشكاري پروفيل
۷۲۵۵ واحد توليد فيلتر مايعات تا ظرفيت ۶۰۰۰۰ عدد در سال
۷۲۵۶ توليد و بسته بندي پودر لاستيك بدون عمليات كوره و فرآيند شيميايي
۷۲۵۷ واحد توليد يونوليت مربوط به عمليات برش و شكل دهي

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۷۳۰۱ واحد توليد انواع چسب نئوپاني (اوره فرم آلدئيد) مايع و پودر
۷۳۰۲ واحد توليد ابر و اسفنج و فوم
۷۳۰۳ واحد توليد كليه محصولات پلاستيكي (لوله،ورق،صفحه،كفپوش،مشمع،البسه و غيره)
۷۳۰۴ واحد توليد قطعات با كاليت(لوازم برقي و دسته نسوز لوازم خانگي)
۷۳۰۵ واحد توليد محصولات فايبر گلاس
۷۳۰۶ واحد توليد ورق آكريليك و مواد مشابه
۷۳۰۷ واحد توليد تثبيت كننده و استابليز و آنتي اكسيدانها
۷۳۰۸ واحد توليد انواع گرانول پلي مري
۷۳۰۹ واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي(فرمولاسيون)
۷۳۱۰ واحد توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عكاسي،ليتوگرافي و راديولوژي
۷۳۱۱ واحد توليد آماگوم نقره
۷۳۱۲ واحد توليد نيترات نقره
۷۳۱۳ واحد توليد مغز مداد
۷۳۱۴ واحد توليد رسوب زادها
۷۳۱۵ واحد توليد كوكونات دي اتانول آمين شامپو
۷۳۱۶ واحد توليد كليه محصولات لاتكس غير از دستكش
۷۳۱۷ واحد توليد كاندوم
۷۳۱۸ واحد توليد بادكنك
۷۳۱۹ واحد توليد شيشه شير،سرشيشه،پستانك و غيره
۷۳۲۰ واحد توليد مسواك،يقه شور برس،شانه پلاستيكي و غيره
۷۳۲۱ واحد توليد مواد تعاوني(كمكي) و ساختماني ريخته گري
۷۳۲۲ واحد توليد ضد كف و تسهيل كننده سيلان(روان كننده)
۷۳۲۳ واحد توليد اسپري كنتاك شور
۷۳۲۴ واحد توليد اسپري تميز كننده مبلها
۷۳۲۵ واحد توليد ضد روسب ها،پلي فسفاتها و پلي آميدها (فرمولاسيون)
۷۳۲۶ واحد توليد مواد جدا كننده نفت از آب
۷۳۲۷ INHIBITOR محافظت كننده آب بوليرها
۷۳۲۸ واحد توليد امولسيفايرها
۷۳۲۹ واحد توليد پودر كف آتش نشاني
۷۳۳۰ واحد توليد خمير آلومينيوم و برنز
۷۳۳۱ واحد توليد سولفات آلومينيوم
۷۳۳۲ واحد توليد آب بطري
۷۳۳۳ واحد توليد آب ژاول
۷۳۳۴ واحد توليد تركيبات نيكل
۷۳۳۵ واحد توليد تركيبات روي (كلر و غيره)
۷۳۳۶ واحد توليد تركيبات كلسيم و پتاسيم
۷۳۳۷ واحد توليد تركيبات مس
۷۳۳۸ واحد توليد هارد نر با پايه كلرورآمونيوم(چسب نئوپان)
۷۳۳۹ واحد توليد زرين الكيد و پلي استر (سنتز)
۷۳۴۰ واحد توليد گازهاي طبي و صنعتي : اكسيژن،ازت،آرگون و گاز بيهوشي
۷۳۴۱ واحد توليد آب رنگ
۷۳۴۲ واحد توليد خودكار ،ماژيك،خودنويس و غيره
۷۳۴۳ واحد توليد مايع ترمز،اتيلن گليكول(ضد يخ)
۷۳۴۴ واحد توليد فيلمهاي عكاسي
۷۳۴۵ واحد توليد استيلن و كپسول پركن
۷۳۴۶ واحد توليد سرنگ و شيشه سرم تزريقي و خون،كيسه ادرار و ساير تجهيزات پلاستيكي پزشكي
۷۳۴۷ واحد توليد پلاستوفوم و ديگر عايقهاي مشابه
۷۳۴۸ واحد توليد لوازم پلاستيكي از پلاستيك كهنه براي مصارف غير غذايي
۷۳۴۹ واحد فرمينگ P.V.C
۷۳۵۰ واحد ملامين سازي
۷۳۵۱ واحد توليد اشياء و مواد پلاستيكي به صورت تزريقي بادي از مواد آماده بيش از ۵۰تن در سال
۷۳۵۲ واحد توليد قايقهاي فايبر گلاس
۷۳۵۳ واحد توليد غلطك و قطعات پلاستيكي
۷۳۵۴ واحد توليد دستكش يك بار مصرف،بند ناف و دست بند نوزاد
۷۳۵۵ واحد توليد قلم مو و فرچه
۷۳۵۶ واحد توليد فيلم راديولوژي
۷۳۵۷ واحد توليد استارات كليسيم و روي
۷۳۵۸ واحد توليد ظروف يكبار مصرف
۷۳۵۹ واحد توليد شير آلات ساختماني از پليمر
۷۳۶۰ واحد توليد آب اكسيژنه
۷۳۶۱ واحد توليد گاز هيدروژن
۷۳۶۲ واحد فرمولاسيون و بسته بندي سموم دفع آفات
۷۳۶۳ واحد آبكاري در خلاء
۷۳۶۴ واحد توليد گاز CO۲ از گاز طبيعي و گازوئيل
۷۳۶۵ واحد توليد بيكربنات آمونيوم حداكثر تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال
۷۳۶۶ واحد توليد انواع خمير قالب گيري
۷۳۶۷ واحد توليد شيلنگ فشار قوي
۷۳۶۸ واحد توليد قطعات پلاستيكي خودرو
۷۳۶۹ واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي حداكثر تا ۵۰۰ تن در سال
۷۳۷۰ واحد توليد لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسياب مواد
۷۳۷۱ واحد توليد خمير آب بندي،پلاستيكي زول،تشك و فيلتر و لاك ورني روي قوطي
۷۳۷۲ واحد توليد درب دوبل و دستگاه مكانيزه تخليه آب توالت فرنگي
۷۳۷۳ واحد توليد نوار تفلون
۷۳۷۴ واحد توليد مواد كمكي چرمسازي و نساجي با فرمولاسيون از مواد آماده
۷۳۷۵ واحد توليد كلروفريك
۷۳۷۶ واحد توليد امولسيون قير با آب
۷۳۷۷ واحد توليد قرصهاي كربني از ذغال آماده
۷۳۷۸ واحد بسته بندي جوهر نمك
۷۳۷۹ واحد توليد امولسيون از پارافين آماده
۷۳۸۰ واحد توليد اسپرسهاي خوشبوكننده(فرمولاسيون)
۷۳۸۱ واحد توليد دستكش پلاستيكي
۷۳۸۲ واحد توليد واشرهاي پلاستيكي
۷۳۸۳ واحد توليد آنتي اكسيدان،هيدرازين
۷۳۸۴ واحد توليد رزين آكريليك
۷۳۸۵ واحد توليد پاك كن
۷۳۸۶ واحد توليد رنگهاي نساجي و دباغي
۷۳۸۷ واحد توليد ضد رنگ،رنگهاي صنعتي و ساختمان و پوشش دهنده ها
۷۳۸۸ واحد توليد انواع دستكش لاتكس
۷۳۸۹ واحد توليد فوم حفاري
۷۳۹۰ واحد توليد قطعات لاستيكي آب بندي
۷۳۹۱ واحد توليد رنگ ترموپلاستيك و گلاس بيد
۷۳۹۲ واحد توليد ملامين فرم آلدئيد
۷۳۹۳ واحد توليد پارافين مايع
۷۳۹۴ واحد توليد وازلين
۷۳۹۵ واحد توليد رزين الكيد و پلي ونيل استات
۷۳۹۶ واحد توليد پودر با كاليت
۷۳۹۷ واحد توليد پودر ملامين
۷۳۹۸ واحد توليد سولفور آمونيوم
۷۳۹۹ واحد توليد رزينهاي فنوليك و بيگمنتهاي آلي
۱/۷۳۰۰ واحد توليد عدسي پلاستيكي
۲/۷۳۰۰ واحد توليد پوشش داخل ساختمان
۳/۷۳۰۰ واحد توليد گاز سرد كننده و برودتي
۴/۷۳۰۰ واحد توليد سوخت جامد،پودر ژلاتيني،متنول جامد تا ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال(فرمولاسيون)
۵/۷۳۰۰ واحد توليد محلول روزين
۶/۷۳۰۰ واحد توليد پوششي فويل لامينه
۷/۷۳۰۰ واحد توليد گرانول پي وي سي
۸/۷۳۰۰ واحد توليد دندان مصنوعي بيش از ۵۰ تن در سال
۹/۷۳۰۰ واحد توليد فرمولاسيون كود مايع و روغن كشاورزي تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۰/۷۳۰۰ واحد توليد سيليكاژن (جاذب الرطوبه) تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۱/۷۳۰۰ واحد توليد انتقال دهنده امواج صوتي،ماده تركيبات جوشكاري،ماده محافظ جوشكاري محلول تام پن مخصوص ماشين كاري،مايع آب تراش،چربي پر فسفاته
۱۲/۷۳۰۰ واحد توليد شانه تخم مرغ و جعبه ميوه از ماده شيميايي پلي استايرن تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۳/۷۳۰۰ واحد توليد الكل صنعتي اصلاح شده (فرمولاسيون)
۱۴/۷۳۰۰ واحد توليد و بسته بندي انواع چسب و مايع و پودر
۱۵/۷۳۰۰ واحد توليد پارافين جامد
۱۶/۷۳۰۰ واحد توليد رنگ مستربچ تا ظرفيت ۲۰۰۰ تن در سال
۱۷/۷۳۰۰ واحد توليد تسمه نساجي و نقاله و روكش غلطك چاپ،دستكش جراحي صنعتي و خانگي
۱۸/۷۳۰۰ واحد توليد نمك هاي كلسيمي اسيدهاي چرب
۱۹/۷۳۰۰ واحد توليد رنگ پودري
۲۰/۷۳۰۰ واحد توليد رنگ و رنگدانه
۲۱/۷۳۰۰ واحد توليد پلي اتيلن ترفنالات
۲۲/۷۳۰۰ واحد توليد قطعات لاستيك آب بندي
۲۳/۷۳۰۰ واحد توليد فيلم پلي اتيلن سبك،فيلم متالايز،فيلم پي وي سي،چاپ صنعتي و فيلم سينمايي و نظاير آن
۲۴/۷۳۰۰ واحد توليد فيلم پلي اتيلن
۲۵/۷۳۰۰ واحد توليد ورقهاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه
۲۶/۷۳۰۰ واحد توليد و بسته بندي ضد يخ به روش فرمولاسيون از اتيلن و گليكول
۲۷/۷۳۰۰ واحد توليد فوم پلي استايرن
۲۸/۷۳۰۰ واحد توليد بطري پت و درب بطري
۲۹/۷۳۰۰ واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم
۳۰/۷۳۰۰ واحد توليد بلوك سقفي كامپوزيت
۳۱/۷۳۰۰ واحد توليد پراكسيد آلي تا ۶۰۰ تن در سال
۳۲/۷۳۰۰ توليد و بسته بندي پودر لاستيك با عمليات كوره و توليد دوده
۳۳/۷۳۰۰ واحد توليد روكش از كاغذ ملامين

رده ۴(د)

رديف نام واحد
۷۴۰۱ واحد توليد حلالهاي مركب چاپ،تحرير و پلي كپي
۷۴۰۲ واحد توليد هيپوكلريت كلسيم
۷۴۰۳ واحد توليد لاستيكهاي روكش شده
۷۴۰۴ واحد توليد پودر لاستيك
۷۴۰۵ واحد توليد اسيد استيك و اسيد فورميك
۷۴۰۶ واحد توليد ذغال فعال
۷۴۰۷ واحد توليد كودهاي آلي و هورمونهاي رشد گياهي
۷۴۰۸ واحد توليد لوريل اتيل سولفات ، فورفورال
۷۴۰۹ واحد توليد سيليكات سديم
۷۴۱۰ واحد توليد سولفيت سديم و بي سولفيت
۷۴۱۱ واحد توليد سولفاميك اسيد
۷۴۱۲ واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي بيش از ۵۰۰ تن در سال
۷۴۱۳ واحد توليد لنجهاي فايبر گلاس
۷۴۱۴ واحد توليد حشره كشهاي اسپري
۷۴۱۵ واحد توليد نيترات سديم
۷۴۱۶ واحد توليد استات سديم
۷۴۱۷ واحد توليد استات بوتيل
۷۴۱۸ واحد توليد سديم هگزا متا فسفات
۷۴۱۹ واحد توليد فسفات سديم
۷۴۲۰ واحد آبكاري
۷۴۲۱ واحد توليد مواد ضد خورندگي و ضد خزه
۷۴۲۲ واحد توليد گاذ دي اكسيد كربن از ذغال سنگ و نفت كوره
۷۴۲۳ واحد توليد سديم پيروفسفات
۷۴۲۴ واحد توليد اتر
۷۴۲۵ واحد توليد صابون صنعتي و سنتي
۷۴۲۶ واحد توليد لايي گرم و چسب
۷۴۲۷ واحد توليد اسيد اگزاليك
۷۴۲۸ واحد توليد نمك صنعتي
۷۴۲۹ واحد توليد آمونيوم كرايد
۷۴۳۰ واحد توليد پليمرهاي حساس به نور
۷۴۳۱ واحد توليد كنسانتره و سنگ معدن سيليس
۷۴۳۲ واحد توليد براكس هيدراته
۷۴۳۳ واحد توليد سر كابل فشار قوي
۷۴۳۴ واحد توليد مشمع قيراندودو خمير ايزولاسيون
۷۴۳۵ واحد توليد زئوليت
۷۴۳۶ واحد توليد درب دوبل تخليه آب توالت فرنگي با عمليات آبكاري
۷۴۳۷ واحد توليد مايع جوهر پاك كن
۷۴۳۸ واحد توليد دي فسفات كلسيم
۷۴۳۹ واحد توليد لنت ترمز ديسكي بدون استفاده از آزبست
۷۴۴۰ واحد توليد كربنات كلسيم رسوبي
۷۴۴۱ واحد توليد بازيابي كائوچو
۷۴۴۲ واحد توليد كنسانتره مس
۷۴۴۳ واحد توليد پودر ذغال از سبوس گندم با برنج
۷۴۴۴ واحد توليد روغن موتور و گريس
۷۴۴۵ واحد توليد روغنهاي آروماتيك
۷۴۴۶ واحد توليد كلريت كلسيم و سديم
۷۴۴۷ واحد توليد سولفات سديم
۷۴۴۸ واحد تصفيه روغن موتور
۷۴۴۹ واحد توليد ورق هاي پلي اتيلن(از مواد اوليه)
۷۴۵۰ واحد توليد نشاسته موديفايد با ظرفيت ۱۵۰۰ تن در سال(براي توليد كاغذ)
۷۴۵۱ واحد توليد سيليكات منزيم آبدار و موارد مشابه
۷۴۵۲ واحد توليد انواع بسته هاي برزنتي
۷۴۵۳ واحد توليد پلي اتيلن ترفتالات
۷۴۵۴ واحد توليد بسته بندي رنگهاي طبيعي
۷۴۵۵ واحد توليد اسپري هاي خوشبوكننده
۷۴۵۶ واحد توليد الكل از طريق تخمير و سنتز
۷۴۵۷ واحد توليد پودر آلفا سلولز و لينگو و سولفوماتهاي فلزي
۷۴۵۸ واحد توليد كربنات باريم و سولفيك سديم
۷۴۵۹ واحد توليد تخليص و بسته بندي مواد شيميايي (متانول،زالين،استون،اتيل استات،اسيد استيك)
۷۴۶۰ واحد توليد اسيد سولفوريك تا ظرفيت ۱۰ هزار تن در سال
۷۴۶۱ واحد توليد رزين ونيلينك
۷۴۶۲ واحد توليد مواد افزودني روغن موتور
۷۴۶۳ واحد توليد نمك اسثئاريك و اسيد اسثئاريك
۷۴۶۵ واحد توليد اينيدريد فناليك
۷۴۶۶ واحد توليد سديم تري پلي فسفات
۷۴۶۷ واحد توليد اسيد بوريك
۷۴۶۸ واحد توليد تيرچه بلوك پليمري تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۴۶۹ واحد توليد پليمرهاي تقويت تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۴۷۰ واحد توليد ورقهاي پلي اتيلن(از مواد اوليه)
۷۴۷۱ واحد توليد چسب پي وي سي و پوشش پلاستيكي لوله(پلي اتيلن)
۷۴۷۲ واحد توليد درب و پنجره و كابينت آشپزخانه پلي وود(پلي پروپيلن)
۷۴۷۳ واحد توليد تانن گياهي
۷۴۷۴ واحد توليد ورق كامپوزيت و فيلم
۷۴۷۵ واحد توليد آنزيم
۷۴۷۶ واحد توليد آلياژهاي پليمري
۷۴۷۷ واحد توليد پودر چربي گياهي و اسيد چرب گياهي
۷۴۷۸ واحد توليد قير طبيعي

رده ۵(ه)

رديف نام واحد
۷۵۰۱ واحد توليد توري روشنائي
۷۵۰۲ واحد توليد فرمالين و پارافرم آلدئيد
۷۵۰۳ واحد توليد هگزامين
۷۵۰۴ واحد توليد اسيد سولفوريك بيش از ۱۰ هزار تن در سال
۷۵۰۵ واحد توليد اسيد نيتريك
۷۵۰۶ واحد توليد اسيد كلريدريك
۷۵۰۷ واحد توليد آمونياك
۷۵۰۸ واحد توليد آمينهاي خنثي كننده گاز كربنيك(مونودي و تري آمينها)
۷۵۰۹ واحد توليد مواد پوشش دهنده سطوح فلزي و كارگاهي (غير از رنگ،بتونه و مشابه)
۷۵۱۰ واحد توليد رزين و پودر اپوكسي
۷۵۱۱ واحد توليد لاستيك و تيوب وسايط نقليه موتوري
۷۵۱۲ واحد توليد اوليه مواد كمكي يا تعاوني نساجي
۷۵۱۳ واحد توليد بيكربنات آمونيم
۷۵۱۴ واحد توليد پانلهاي پلي يورتان
۷۵۱۵ واحد توليد سر پشم سازي
۷۵۱۶ واحد توليد خاك رنگبر
۷۵۱۷ واحد توليد نفتالين
۷۵۱۸ واحد توليد مواد عايق ايزولاسيون از مشتقات نفتي
۷۵۱۹ واحد توليد دي اكتيل فتالات (نرم كننده پلاستيك)
۷۵۲۰ واحد توليد كربنات كلسيم،باريت،بنتونيت،تالك و اخرا
۷۵۲۱ واحد توليد اسيد بنزوئيك و بنزوات سديم
۷۵۲۲ واحد توليد تغليظ سود كاتسيك و موارد مشابه
۷۵۲۳ واحد توليد مايع ظرفشويي،شامپو،پودرهاي شوينده،ضد عفوني كننده و سفيد كننده
۷۵۲۴ واحد توليد سولفاتهاي آهن،روي،منيزيم،آمونيوم و موارد مشابه تا ظرفيت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۲۵ واحد توليد لوله هاي اپكسي تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۲۶ واحد توليد خانه هاي پيش ساخته پلاستيكي(چهار چوب پلاستيك درب و پنجره)
۷۵۲۷ واحد توليد سنگ مصنوعي
۷۵۲۸ واحد توليد پلي آلومينيوم كلرايد
۷۵۲۹ واحد توليد لوله هاي كامپوزيتي
۷۵۳۰ واحد توليد انواع خمير بازي تا ظرفيت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۱ واحد توليد روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه (غير از روغن اسكارل)
۷۵۳۲ واحد توليد نخ تاير لاستيك
۷۵۳۳ واحد توليد پيه صنعتي
۷۵۳۴ واحد توليد محصولات از گرافيت طبيعي
۷۵۳۵ واحد توليد دوده صنعتي تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۶ واحد توليد انواع خشك كن ها و پايداركننده هاي پي وي سي تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۷ واحد توليد مس كاتدي (به روش پالايش) تا ظرفيت ۳۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۸ واحد توليد گاز شيرين تا ظرفيت ۵۰۰۰ تن در سال
۷۵۳۹ واحد توليد پراكسيدهاي آلي و اينيدريد مالئيك با ظرفيت بيش از ۶۰۰ تن در سال
۷۵۴۰ توليد پروفيل آلومينيومي رنگي و آبكاري قطعات
۷۵۴۱ واحد توليد فسفر زرد
۷۵۴۳ واحد توليد سولفور پليمري
۷۵۴۲ واحد توليد ورق كامپوزيت

رده ۶(و)

رديف نام واحد
۷۶۰۱ واحد توليد اكسيد سرب
۷۶۰۲ واحد توليد فنل
۷۶۰۳ واحد توليد بيگمنت هاي معدني
۷۶۰۴ واحد توليد انواع فلزات از مواد كاني
۷۶۰۵ واحد توليد كلر،سود،آب ژاول
۷۶۰۶ واحد توليد كاغذ تيشو از الياف شيشه ،محصولات و پارچه سافت بيش از ۵۰۰۰ تن
۷۶۰۷ واحد توليد سورنج
۷۶۰۸ واحد توليد كاربيد،مواد آبكاري و اكسيد روي از معدن (ليتارژ)
۷۶۰۹ واحدهاي تصفيه تركيبات آلي مازاد توليد توليد فنل و متانل
۷۶۱۰ واحد توليد تركيبات كروم
۷۶۱۱ واحد توليد سوخت جامد،پودر ژلاتيني ،متانول جامد با ظرفيت ۶۵۰۰ تن در سال با كوره حرارتي
۷۶۱۲ واحد توليد لوله كامپوزيت از رزين اپوكسي و الياف شيشه اي بيش از ۲۵۰۰۰۰ تن در سال
۷۶۱۳ واحد توليد P.V.C
۷۶۱۴ واحد توليد مواد اوليه ساينده ها(سنگ،سمباده و كاغذ سمباده)
۷۶۱۵ واحد توليد سموم دفع آفات
۷۶۱۶ واحد توليد بي اكسيد منگنز از سنگ معدن
۷۶۱۷ واحد توليد فروموليبدن
۷۶۱۸ واحد توليد گل گوگرد
۷۶۱۹ واحد توليد كربن بلاك
۷۶۲۰ واحد توليد سيليكو منگنز و فرومنگنز
۷۶۲۱ مركز پژوهشي انرژي اتمي(توليد راديو ايزوتوپ)
۷۶۲۲ واحد توليد كنسانتره مس،نيكل و كبالت
۷۶۲۳ واحد فرآوري گوگرد
۷۶۲۴ واحد توليد سديم اسيد كربنات
۷۶۲۵ واحد فرآوري اكسيد و مشتقات سيليسيم
۷۶۲۶ واحد توليد سولفاتهاي Mn ، Al ، Jn و Be و موارد مشابه
۷۶۲۷ واحد توليد مواد اوليه اسفنج با فولاتاسيون ،دموسي فاير ، ضد خورندگي،ضد كف تا ظرفيت ۲۵۰۰۰ تن در سال
۷۶۲۹ واحد توليد كربن و الكترود گرانيتي
۷۶۳۰ واحد توليد u.p.v.c (اولترا پي.وي.سي)
۷۶۳۱ واحد توليد آلياژهاي پلي مري
۷۶۳۳ واحد توليد سوخت بيوديزل
۷۶۳۴ واحد آندسازي و پخت آند آلومينيوم
۷۶۳۵ واحد توليد متانول و پروپيلن
۷۶۳۶ واحد توليد كربنات كلسيم بيش از ۲۵۰هزار تن
۷۶۳۷ واحد توليد شمش تيتانيوم
۷۶۳۸ واحد توليد بيواتانول سوختي
۷۶۳۹ واحد توليد پركلرين، سديم،سود و كلر
۷۶۴۰ واحد توليد دواتيل هگزيل اكريلات
۷۶۴۱ واحد توليد روغن ترانس،روغن موتور،مايع شيشه پاك كن،اسيد بوريك و انواع عايقهاي الكتريكي

رده ۷

رديف نام واحد
۷۷۰۱ واحد توليد كك و قطران

*واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده هاي مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع دارويي(۸۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۸۱۰۱ واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي (فرمولاسيون)
۸۱۰۲ واحد اختلاط و بسته بندي پودر ازاله مو
۸۱۰۳ واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه
۸۱۰۴ واحد توليد اكسيدان كرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندار اكسيژن
۸۱۰۵ واحد توليد اسانس،تنطور،آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميايي
۸۱۰۶ واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك تا ۳۰۰ تن در سال
۸۱۰۷ واحد توليد سرنگهاي تزريقي از پيش پر شده و محصولات دارويي به صورت ويال

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۸۲۰۱ واحد توليد كپسول سخت ژلاتيني
۸۲۰۲ واحد خشك كردن و بسته بندي گياهان دارويي با شستشو
۸۲۰۳ واحد توليد سيمان زينك اكسايد با مايع آماده اوژنول
۸۲۰۴ واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در سال

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۸۳۰۱ واحد توليد باند و گاز حداكثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۲ واحد توليد مواد اوليه داروسازي حداكثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۳ واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۴ واحد توليد داروهاي دامي حداكثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۵ واحد ساخت داروهاي سيلي مارين حداكثر تا ۳۰۰ تن در سال
۸۳۰۶ لابراتور و كارخانه داروسازي (فرمولاسيون به استثناي هورمونها و آنتي بيوتيكها)
۸۳۰۷ واحد توليد آمپولهاي تزريقي
۸۳۰۸ واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن در سال
۸۳۰۹ واحد توليد ضد عفوني كننده هاي مايع

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۸۴۰۱ واحد توليد عصاره شيرين بيان
۸۴۰۲ واحد توليد واكس و سرم
۸۴۰۳ واحد توليد مواد اوليه دارو سازي بيش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۴ واحد توليد الكل از طريق سنتز
۸۴۰۵ واحد توليد الكل از طريق خمير و تقطير
۸۴۰۶ واحد توليد باند و گاز بيش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۷ واحد توليد شربتهاي گياهي و رزين و صمغ گياهي
۸۴۰۸ واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي بيش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۰۹ واحد توليد پنتااريتريتول
۸۴۱۰ واحد توليد داروهاي دامي بيش از ۳۰۰ تن درسال
۸۴۱۱ واحد توليد پليمرهاي حساس به نور
۸۴۱۲ واحد توليد انواع داروهاي گياهي
۸۴۱۳ واحد توليد محلول مونوگلونال(آنتي بادي)
۸۴۱۴ واحد توليد جاومدات،نيمه جامدات،مايعات،يويدون آيداين و همودياليز
۸۴۱۵ واحد توليد آنتي بيوتيك و هورمون بيش از ۳۰۰۰ تن درسال
۸۴۱۶ واحد توليد بالك عصاره گياهي،اسانس گيري،عرقيات گياهي،انواع قطره دارويي و انواع شربت دارويي

رده ۵۴ (ه)

رديف نام واحد
۸۵۰۱ واحد بسته بندي لجن دارويي

گروه صنايع برق و الكترونيك(۹۰۰۰)
رده ۱(الف)

رديف نام واحد
۹۱۰۱ واحد توليد لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ (نظير زنگ اخبار و دربازكن)
۹۱۰۲ واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكاري و لوستر از قطعات آماده
۹۱۰۳ واحد طراحي و مونتاژ لوازم برقي و الكترونيكي بدون عمليات كوره اي
۹۱۰۴ واحد توليد لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و آموزشي،قطعات الكترونيك
۹۱۰۵ واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره
۹۱۰۶ واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري
۹۱۰۷ واحد توليد انواع ساعت
۹۱۰۸ واحد توليد طراحي و مونتاژ تقويت كننده صوت نظير بلندگو و آمپلي فاير
۹۱۰۹ واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري به صورت مونتاژ
۹۱۱۰ واحد توليد دستگاههاي برقي علامت دهنده سمعي و بصري
۹۱۱۱ واحد توليد سيستمهاي مخابراتي مركز تلفن
۹۱۱۲ واحد توليد لوازم الكترونيكي (كامپيوتر،لوازم اداري و لوازم دقيق الكترونيكي)
۹۱۱۳ واحد توليد كنترهاي ولتاژ و فركانس
۹۱۱۴ واحد توليد آفتامات
۹۱۱۵ واحد توليد مودم و ميكرو كنترل
۹۱۱۶ واحد توليد طراحي و مونتاژ تايمر
۹۱۱۷ واحد توليد كارت و بردهاي كامپيوتري
۹۱۱۸ واحد توليد تابلوهاي تبليغاتي در حد مونتاژ
۹۱۱۹ واحد توليد چراغ قوه شارژي خورشيدي (مونتاژ)
۹۱۲۰ واحد تعمير،بازسازي و مونتاژ دستگاههاي زيراكس و كپي
۹۱۲۱ مونتاژ كيت CNG ، ميكسري و كيت CNG انژكتوري
۹۱۲۲ واحد توليد سيم كارت و كارت شارژ
۹۱۲۳ مونتاژ كليد فشار قوي

رده ۲(ب)

رديف نام واحد
۹۲۰۱ مونتاژ سيستمهاي برق خورشيدي
۹۲۰۲ واحد مونتاژ،تجهيزات توانبخشي بدون عمليات كوره اي و آبكاري شامل انواع ويلچر تخت بيمارستاني و …
۹۲۰۳ واحد توليد CD فشرده بدون عمليات كوره اي
۹۲۰۴ واحد توليد آنتن با دستگاه تزريق پلاستيك و گيوتين (قيچي برش) و پرس

رده ۳(ج)

رديف نام واحد
۹۳۰۱ واحد توليد ترانسهاي فشار ضعيف
۹۳۰۲ واحد توليد ودارهاي چاپي الكترونيك و كيت
۹۳۰۳ واحد توليد هواكش و دستگاههاي تهويه خانگي و صنعتي
۹۳۰۴ واحد توليد نوار صوتي و تصويري
۹۳۰۵ واحد توليد سيم كابل و سيم لاكي
۹۳۰۶ واحد توليد رله و كنتاكتور
۹۳۰۷ واحد توليد سيم مقاومت
۹۳۰۸ واحد توليد سر كابل فشار قوي
۹۳۰۹ واحد توليد خازن ،لامپ تصوير،تابلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشعل
۹۳۱۰ واحد توليد فيبر مدار چاپي ،باطري خشك، المنت برقي و الكتروموتور
۹۳۱۱ واحد توليد كليد و پريز،سر سيم و كفشك اتصال
۹۳۱۲ واحد توليد كنتور برق و گاز
۹۳۱۳ واحد توليد لوازم دندان پزشكي
۹۳۱۴ واحد توليد كوئل اتومبيلهاي سبك
۹۳۱۵ واحد توليد اتواستار ترموتورهاي صنعتي و ديزلي
۹۳۱۶ واحد توليد سيم رابط بدون آبكاري
۹۳۱۷ واحد توليد سر كابل فشار ضعيف و اتصالات فني و فلزي
۹۳۱۸ واحد توليد دوزيمترهاي ترمولومينسانس
۹۳۱۹ واحد توليد برقگير
۹۳۲۰ واحد توليد ورق مغناطيسي
۹۳۲۱ واحد توليد آهن ربا
۹۳۲۲ واحد توليد سنسور فشار ميكروماشين و سنسور شتاب ميكروماشين
۹۳۲۳ احداث واحد توليد سيم آلومينيومي و كابل آلومينيومي

رده ۴(د)

رديف نام واحد
۹۴۰۱ واحد توليد لامپ
۹۴۰۲ واحد توليد وسايل و تجهيزات برق فشار قوي
۹۴۰۳ واحد توليد باطري اتومبيل و ساير وسايط نقليه بدون بازيابي سرب از باطري كهنه
۹۴۰۴ واحد توليد ترانسفورماتور(ترانسفورماتور(ترانسهاي فشار قوي)
۹۴۰۵ واحد توليد سيم حرارتي و برودتي
۹۴۰۶ واحد توليد ذغالهاي صنعتي
۹۴۰۷ واحد توليد كمپرسور
۹۴۰۸ واحد توليد گوشي تلفن و موبايل
۹۴۰۹ واحد توليد تجهيزات توانبخشي (ويلچر،تخت بيمارستاني،سمعك) با عمليات كوره اي و آبكاري
۹۴۱۰ واحد توليد سيم رابط با آبكاري
۹۴۱۱ واحد توليد انواع باطري،قلمي،متوسط و بزرگ
۹۴۱۲ واحد مونتاژ و توليد باطري بدون بازيابي سرب
۹۴۱۳ واحد توليد لامپ كم مصرف LED
۹۴۱۴ توليد لامپ ديود
۹۴۱۵ واحد بازسازي و تعمير ترانس فشار قوي و ضعيف و بازسازي بدنه ترانس
۹۴۱۶ واحد توليد لامپ كم مصرف
۹۴۱۸ واحد توليد چراغهاي LED ، پروژكتورهاي LED، لامپ هاي هالوژن LED

رده ۵

رديف نام واحد
۹۵۰۱ واحد توليد باطري اتومبيل و وسائط نقليه با بازيابي سرب از باطري كهنه

گروه صنايع كشاورزي (۱۰۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۱۰۱۰۱ واحد زنبورداري و پرورش ملكه (تا رديف ۴ فاق محدوديت فاصله از اماكن مسكوني)
۱۰۱۰۲ واحد توليد پرورش پرندگان زينتي تا ۱۰۰ قطعه
۱۰۱۰۳ واحد پرورش كرم ابريشم
۱۰۱۰۴ واحد پرورش ماهي تزئيني
۱۰۱۰۵ آزمايشگاه دامپزشكي
۱۰۱۰۶ واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز تا حد يك هكتار
۱۰۱۰۷ واحد توليد گرده خرما
۱۰۱۰۸ واحد توليد جوجه تا ۱۰۰۰ قطعه در هر دوره صرفاً در نواحي روستائي
۱۰۱۰۹ واحد پرورش كبك و بلدرچين تا ۱۰۰ قطعه در سال
۱۰۱۱۰ واحد توليد ورمي كمپوست (كرم پوسال) تا ظرفيت ۲ تن در روز صرفاً در روستا

رده ۲ (ب)

رديف نام واحد
۱۰۲۰۱ واحد پرورش پرندگان زينتي تا ۱۰۰ قطعه
۱۰۲۰۲ واحد پرواربندي بره تا ۲۰۰رأس
۱۰۲۰۳ واحد پرورش گوسفند شيري (داشتي) تا ۲۵۰رأس
۱۰۲۰۴ ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) تا ۲۰۰ واحد دامي
۱۰۲۰۵ واحد توليد جوجه تا ۳ دستگاه جوجه كشي (ظرفيت هر دستگاه ۷۷ هزار)
۱۰۲۰۶ واحد توليد قارچ صدفي
۱۰۲۰۷ واحد پرواربندي گوساله تا ۵۰ رأس
۱۰۲۰۸ واحد گاودار شيري تا ۲۰ رأس
۱۰۲۰۹ واحد پرورش اسب و ماديان تا ۱۰ رأس
۱۰۲۱۰ واحد توليد بذر قارچ خوراكي
۱۰۲۱۱ استقرار قرنطينه دامي تا ۲۰۰ رأس
۱۰۲۱۲ واحد نگهداري سگ نگهبان
۱۰۲۱۳ واحد كشت گياهان داروئي در وسعت ۱۰ هكتار
۱۰۲۱۴ واحد پرورش ماهي سرد آبي با روش مدار بسته با ظرفيت ۱۰۰ تن در سال مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۲۱۵ واحد پرورش بز داشتي تا ۲۵۰ رأس در سال
۱۰۲۱۶ واحد پرورش شترمرغ با ظرفيت شصت قطعه در سال
۱۰۲۱۷ واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز از يك هكتار تا ۵ هكتار
۱۰۲۲۰ واحد پرورش ماهي به روش سنتي در استخرهاي كشاورزي و آبياري مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۲۲۱ واحد توليد حشرات مفيد جهت كنترل بيولوژيكي آفتاب در گلخانه
۱۰۲۲۲ واحد شترداري تا ۲۰ نفر
۱۰۲۲۳ واحد توليد اسپرم منجمد تا ظرفيت ۳۰۰۰۰ دز اسپرم
۱۰۲۲۴ واحد بسته بندي تنباكو ميوه اي تا ظرفيت ۳۰۰ تن در سال
۱۰۲۲۵ واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ‏ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت ۱۰۰ (يكصد) تا ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۲۲۶ واحد پرورش سگ به ظرفيت ۵۰ قلاده
۱۰۲۲۷ واحد تكثير و پرورش ماهيان زينتي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۲۲۸ واحد توليد ورمي بيوكمپوست تا ظرفيت ۱۰ تن روز
۱۰۲۲۹ واحد توليد بيوكمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني تا ۱۰ تن در روز
۱۰۲۳۰ واحد تكثير و پرورش آبزيان (ماهي،ميگو و جلبك) صرفاً در استانهاي شمالي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي

رده ۳ (ج)

رديف نام واحد
۱۰۳۰۱ واحد نگهداري حيوانات پوستي و آزمايشگاهي
۱۰۳۰۲ واحد توليد جوجه از ۳ تا ۵ دستگاه جوجه كشي (ظرفيت هر دستگاه ۹۰ هزار جوجه)
۱۰۳۰۳ واحد پرواربندي بره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۰۴ واحد پرورش گوسفند شيري (داشتي) از ۲۵۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۰۵ واحد گاودار شيري از ۲۰ تا ۵۰ رأس
۱۰۳۰۶ واحد پرواربندي گوساله ۵۰تا ۲۰۰ رأس
۱۰۳۰۷ واحد پرورش اسب و ماديان از ۱۰ تا ۵۰ رأس
۱۰۳۰۸ واحد تكثير و پرورش ماهي گرم آبي و سرد آبي مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۳۰۹ واحد توليد قارچ دكمهاي و صدفي
۱۰۳۱۰ واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰‏ (سي هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۱۱ واحد پرورش ماهي سرد آبي (مشروط به اينكه در پايين دست محل احداث محل برداشت آب شرب وجود نداشته باشد)مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۳۱۲ واحد پرورش پولت (جوجه مرغ تخمگذار) با ظرفيت ۲۰۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۳۱۴ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت از ۶۰ تا ۳۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۳۱۵ واحد توليد خوراك دام از مواد خام كشاورزي شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه
۱۰۳۱۶ استقرار قرنطينه دامي ۲۰۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۳۱۷ واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ ‏(سي هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۱۸ واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از ۵۰۰۰ ‏(پنج هزار) تا ۳۰۰۰۰ ‏(سي هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۳۲۰ واحد پرورش اردك ماهي تا ظرفيت ۵۰۰۰ قطعه
۱۰۳۲۱ واحد كشت گلخانه اي پلاستيكي به منظور توليد صيفي جات و گل رز بيش از ۵ هكتار
۱۰۳۲۲ طرح طوبي
۱۰۳۲۳ واحد توليد زالو طبيعي با ظرفيت يك ميليون قطعه در سال
۱۰۳۲۴ واحد توليد بيوكمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني بيش از۱۰ تن روز
۱۰۳۲۵ واحد توليد ورمي بيوكمپوست بيش از ۱۰ تن روز

رده ۴ (د)

رديف نام واحد
۱۰۴۰۱ واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماكيان (شامل بلدرچين، كبك و تيهو) با ظرفيت ۳۰۰۰۰ ‏(سي هزار) قطعه تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۴۰۲ ميادين دام (مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا) بيش از ۲۰۰ واحد دامي
۱۰۴۰۳ واحد تكثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشي
۱۰۴۰۴ واحد پرواربندي بره بيش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۵ واحد پرورش گوسفند شيري داشتي بيش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۶ واحد گاوداري شيري از ۵۰ تا ۵۰۰ رأس
۱۰۴۰۷ واحد پرواربندي گوساله بيش از ۲۰۰ رأس
۱۰۴۰۸ واحد توليد جوجه بيش از ۳۵۰ هزار قطعه(بيش از ۵ ماشين جوجه كشي)
۱۰۴۰۹ واحد پرورش اسب و ماديان بيش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۱۱ استقرار قرنطينه دامي بيش از ۵۰۰ رأس
۱۰۴۱۲ واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت بيش از ۳۰۰۰ قطعه در سال
۱۰۴۱۳ واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از ۳۰۰۰۰ ‏(سي هزار) تا ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۴۱۶ محل احداث حمام ضد كنه
۱۰۴۱۸ واحد توليد مكمل غذايي دام و طيور (كنسانتره)
۱۰۴۱۹ واحد كشتارگاه دام و طيور (به صورت واحد مستقل)
۱۰۴۲۰ احداث شهرك يا مجتمع هاي بزرگ گلخانه اي

رده ۵ (ه)

رديف نام واحد
۱۰۵۰۱ واحد پرورش مرغ تخم گذار بيش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۲ واحد پرورش مرغ مادر با ظرفيت بيش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۳ واحد مرغداري گوشتي بيش از ۶۰۰۰۰ (شصت هزار) تا ۱۲۰۰۰۰ (يكصد و بيست هزار) قطعه در هر دوره
۱۰۵۰۴ واحد گاوداري شيري با ظرفيت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ رأس دام
۱۰۵۰۵ واحد كشتار دام و طيور مكمل از قبيل پر كني،شستشو،بسته بندي تبديل ضايعات

رده ۶ (و)

رديف نام واحد
۱۰۶۰۱ واحد پرورش ميگو تا وسعت ۱ هكتار
۱۰۶۰۲ واحد پرورش صدف
۱۰۶۰۳ واحد پرورش تمساح
۱۰۶۰۴ واحد توليد كود ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفر
۱۰۶۰۶ واحد توليد كود آلي از فضولات دامي
۱۰۶۰۷ مجتمع يا واحدهاي گاو شيري با ظرفيت بيش از ۱۰۰۰ رأس

رده ۷

رديف نام واحد
۱۰۷۰۱ واحد پرورش ميگو تا وسعت ۱ هكتار مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۷۰۲ مجتمع بزرگ دامپروري يا دام شهر جهت استقرار واحدهاي دامداري (در قالب شهرك دامپروري)
۱۰۷۰۳ واحد پرورش تمساح مطابق با دستورالعمل حريم كيفي آبهاي سطحي
۱۰۷۰۴ واحد پرورش ماهي و ساير آبزيان در وسعت بيش از يك هكتار
۱۰۷۰۵ كشتارگاههاي بزرگ صنعتي به صورت مجتمع شامل پرواربندي،كشتار و توليد فراورده هاي گوشتي
* واحدهايي كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده مختلف مشخص نشده است مي توانند در صورت ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدي قرار گيرند.

گروه صنايع ماشين سازي (۱۰۰۰۰)
رده ۱ (الف)

رديف نام واحد
۱۱۱۰۱ مونتاژ و بسته بندي ماشين آلات در حد كارگاهي
۱۱۱۰۲