اجازه خريد خودرو براي بخشداري ها و فرمانداري ها به وزارت كشور مورخه 1390/05/30 شماره 60119

اجازه خريد خودرو براي بخشداري ها و فرمانداري ها به وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۰ ‏بنا به پيشنهاد شماره ۲۴ / ۱۲ / ۱ / ۱۴۱۳۷۵ ‏مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۹ وزارت كشور موافقت نمود:

۱ – ‏وزارت كشور مجاز است نسبت به خريد ششصد و هفتاد و چهاردستگاه خودرو براي بخشداري ها و فرمانداري هاي تازه تاسيس اقدام نمايد.

۲ – ‏وزارت كشور مجاز است نسبت به خريد هفتصد دستگاه خودرو، مشروط به از رده خاج كردن معادل سه برابر خودرو فرسوده، به منظور توزيع در بخشداري ها و فرمانداري ها اقدام نمايد.:

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور