تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي مورخه 1390/07/03 شماره 59973

تصويبنامه در خصوص تعيين جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۹۰ ‏بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده (۲۱‏) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب ۱۳۸۹‏ – و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ / ۱۳۸۶‏، تصويب نمودند:
جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي (در ۱۷۱ رديف) به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر “دفتر هيئت دولت” است، تعيين مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي

جدول جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي

رديف عنوان تخلف رانندگي مبلغ جريمه به ريال
الف ب ج
كلان شهرها،مراكز استانها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري – صنعتي ساير شهرها روستاها و راههاي روستايي
۱* هر گونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتور سيكلت بر روي يك چرخ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ۰۰۰ /۳۵۰ /۱ ۰۰۰ /۷۵۰
۲* تجاوز از سرعت مجاز (بيش از ۳۰ كيلومتر در ساعت ) ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ۰۰۰ /۸۰۰ /۱ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱
۳* سبقت غير مجاز در راههاي دوطرفه ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ۰۰۰ /۸۰۰ /۱ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱
۴* عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ۰۰۰ /۸۰۰ /۱ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱
۵* حركت بطور مارپيچ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ۰۰۰ /۳۵۰ /۱ ۰۰۰ /۷۵۰
۶ حركت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ۰۰۰ /۳۵۰ /۱ —–
۷** رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني ۰۰۰ /۰۰۰ /۴ ۰۰۰ /۰۰۰ /۴ ۰۰۰ /۰۰۰ /۴
۸ تجاوز از سرعت مجاز (بيش از ۳۰ تا ۵۰ كيلومتر در ساعت) در رديف (۲) ادغام شده است.
۹ عبور از محل ممنوع ۰۰۰ /۹۰۰ ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۲۰۰
۱۰* تجاوز به چپ از محور راه ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۳۰۰
۱۱ عبور وسايل نقليه از پياده رو ۰۰۰ /۶۵۰ ۰۰۰ /۳۵۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۱۲ عدم رعايت حق تقدم عبور ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۳۰۰
۱۴ استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ۰۰۰ /۸۰۰ ۰۰۰ /۴۰۰
۱۵ نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه ( سيستم ) روشنايي در شب ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰
۱۶ عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك در رديف (۲۰) ادغام شده است
۱۷ رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۵۰
۱۸ عدم رعايت محدوديت هاي زماني يا مكاني و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيرات خاص ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۵۰
۱۹ عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۵۰
۲۰ عدم رعايت مقررات حمل بار ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ۰۰۰ /۸۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰
۲۱ نصب پلاك هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۲۲ مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۲۳ در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۲۴ حمل تيرآهن ورقهاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰
۲۵ عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيكي در رديف (۲۰) ادغام شده است.
۲۶ هر گونه دخالت و دستكاري در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۲۷*** نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۲۸ توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۲۹ عبور كاميون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزاد راههاي داراي بيش از دو خط عبور در هر سمت ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۳۰ حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باك غير مجاز ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۳۱ سوار كردن مسافر يا سر نشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۳۲ رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاك گذر موقت، ويژه، تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۳۳ حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۵۰۰
۳۴ نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۳۵ نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي و يا انقضاء مهلت اعتبار آن ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰
۳۶ نصب هر گونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ ها كه از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد. ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۳۷ توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع ها و ميادين يا سطوح شطرنجي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۳۸ تصادف ناشي از عدم توجه به جلو يا عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلوئي يا جانبي ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۳۹ عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلوئي يا جانبي و تصادف ناشي از عدم توجه به جلو ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۵۰
۴۰ سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۴۱ سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه ۰۰۰ /۷۵۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰
۴۲ سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۴۳ توقف در ابتدا و انتهاي پيچها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع هاي راه آهن ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۴۴ توقف در ابتدا و انتهاي پيچها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع هاي راه آهن ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰
۴۵ سوار كردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۴۶ نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۴۷ نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰
۴۸ حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي و انسداد ترافيك شود ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۴۹ حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابر خط كشي شده ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۵۰ حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابر خط كشي شده ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۵۰ ۰۰۰ /۱۰۰
۵۱ عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰ —-
۵۲ عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۵۳ استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز، پيك نيك، بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۵۴ باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي بسته شده است ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۵۵ تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ كيلو متر در ساعت) ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۵۶ تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ كيلومتر در ساعت) ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰
۵۷ عدم بارگيري صحيح و مهار ايمن محمولات ۰۰۰ /۶۷۵ ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰
۵۸ حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۵۹ عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰
۶۰ حمل بار تجاري توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۶۱ توقف در محل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۲ نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۳ نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه ۰۰۰ /۵۰۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۲۰۰
۶۴ خودداري از كنار بردن وسيله نقليه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در سطح سواره رو متوقف شده است. ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۵ عدم رعايت فاصله طولي و عرضي كافي قبل، حين و بعد از سبقت ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۶ راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۷ عدم رعايت مقررات در گردشها ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۶۸ نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۶۹ حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۰ توقف وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاههاي تعيين شده ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۱ استفاده از تلفن همراه و ساير وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت كمتر از ۶۰ كيلومتر بر ساعت ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۲ پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشياء، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۳ قصور در به كاربردن علائم ايمني، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۷۴ ريختن يا ريزش روغن، بنزين، نفت گاز (گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب كننده ديگر در سطح راه ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۵ توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۶ گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۷ توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راهها و محل هايي كه شانه كناري وجود دارد ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۷۸ تغيير محل نصب پلاك وسيله نقليه ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۷۹ نداشتن وسايل ايمني سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ شكن و يا نقص فني برف پاك كن و بخاري ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۸۰ حمل مسافر با وسايل نقليه شخصي يا غير مجاز ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۱ ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۲ نداشتن و يا عدم بكارگيري سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومي مسافربري ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۳ عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ چشمك زن راهنمايي در تقاطع ها و ميادين ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۴ توقف دوبله در معابر ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۵**** حركت با دنده عقب غير ضروري در راهها ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۸۶ حمل سر نشين توسط وسايل نقليه كشاورزي و عمراني ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۸۷ توقف وسايل نقليه در حاشيه راه ها براي فروش كالا ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۸۸ نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي لاستيك يا استفاده از لاستيكهاي فرسوده ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۸۹ رانندگي با وسيله نقليه دود زا ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۹۰ حمل اشياء كثيف، آلوده و حيوانات يا هر گونه باري كه موجب ناراحتي مسافران وسايل نقليه عمومي مي گردد. ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۹۱ عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتور سيكلت در حين رانندگي ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۶۰۰
۹۲ عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در آزاد راهها، بزرگراه ها و جاده ها ۰۰۰ /۶۰۰ ۰۰۰ /۴۰۰ ۰۰۰ /۲۰۰
۹۳ نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافري در وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰
۹۴ مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۴۵۰ ۰۰۰ /۴۵۰
۹۵ عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۹۶ سوار كردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري براي هر نفر ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۹۷ سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده هاي بين شهري و راههاي روستايي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۹۸ استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۹۹ تعمير يا شستشوي وسيله نقليه در راههاي عمومي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۰۰ هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۱ عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامي، انتظامي، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداري ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۲ عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادي در حال مأموريت ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۳ نداشتن تجهيزات پيش بيني شده در برگ باز بيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۴ آموزش رانندگي در محل هاي غير مجاز ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۵ عدم نصب پلاك با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربري و مسافربري ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۶ توقف وسايل نقليه در پياده رو ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۷ سوار يا پياده كردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا محلهاي مجاز ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۱۰۸ استفاده از لاستيك هاي خارج از استاندارد وسيله نقليه ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۰۹ همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۰ همراه نداشتن گواهينامه رانندگي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۱ همراه نداشتن پروانه تاكسيراني يا اتوبوسراني ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۱۲ انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غير مجاز ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۳ استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشند ۰۰۰ / ۵۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۱۱۴ بيرون آوردن دست و يا هر يك از اعضاء بدن سر نشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۵ نداشتن يا نقص چراغهاي جلو، عقب، ترمز يا راهنماي وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغ ها ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۶ عدم الصاق يا نصب علامت مميزه خودروهاي داراي پلاك دولتي بر روي شيشه يا ساير قسمتهاي تعيين شده ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۱۱۷ عدم نصب يا عدم استفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكي و غير الكترونيكي مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۸ باز كردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۱۹ حركت با نور بالا در مواقعي كه بايد از نور پايين استفاده شود ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۰ رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۱ حمل بار غير متعارف يا اشياء با وسايل نقليه غير باربري به نحوي كه قسمتي ار آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود. ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۲ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها ۰۰۰ /۳۰۰ ۰۰۰ /۱۵۰ —-
۱۲۳ بوق زدن در محل هاي ممنوعه يا بوق زدن غير ضروري و مكرر ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۴ توليد صداي نا متعارف يا ناهنجار از بوق هاي شيپوري، لوله اگزوز، سامانه صوتي يا بلند گوي منصوب در وسايل نقليه و امثالهم ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۵ عبور يا توقف در معابري كه از طرف راهنمايي و رانندگي در ساعت معيني منوع اعلام مي شود. ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۵۰
۱۲۶ سوار كردن اطفال كمتر از ۱۲ سال در صندلي جلو اتومبيل ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۷ سوار كردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاكسي هاي تلفني، دربست يا آژانس بدون اجازه مسافر قبلي ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۵۰
۱۲۸ خروج غير مجاز تاكسي از محدوده تعيين شده ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۲۹ همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۰ همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۱ عدم توجه به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه يا راه آهن ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۲ همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۳ استفاده از لاستيك ميخدار (يخ شكن) در مواقع غيرضروري ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۴ حركت دادن غير مجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۵ توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ —–
۱۳۶ عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزي و راه سازي در راهها ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۷ عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنماي وسيله نقليه در مواقع لزوم ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۸ پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود. ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۳۹ عبور يا توقف وسايل نقليه باربري سنگين (ظرفيت ناخالص ۵ /۶ تن به بالا) و اتوبوسهاي برون شهري در معابر شهري در ساعات غير مجاز ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۴۰ حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۴۱ عدم استفاده از علائم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمراني، راهسازي و كشاورزي در راهها ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۴۲ توقف در محل ممنوع (پارك ممنوع) ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۴۳ نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهاي تاكسي، آژانس و سرويس مدارس ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۴۴ نداشتن تجهيزات و علائم شناسايي و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰
۱۴۵ خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومي مسافربري در شب ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۴۶ نصب آينه هاي غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربري ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۴۷ حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگي ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۴۸ همراه نداشتن كارت شناسائي وسيله نقليه ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۴۹ سوار و پياده كردن مسافر يا سر نشين در محل هاي غير مجاز يا به نحوي كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد ۰۰۰ / ۴۰۰ ۰۰۰ / ۳۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۰ توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۱ عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه در گذر گاه عابر پياده ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰
۱۵۲ توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در خودرو در راه ها و پارك سوارها و ترمينالهاي مسافربري ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۳ خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگي ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۴ عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راهها ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۵ باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شيء كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاك وسيله نقليه شود ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۵۶ سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۷ نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۵۸ پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاكسي ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۵۹ عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سر نشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در معابر شهري و روستايي ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۰ عدم توقف در مواجه شدن با خودروهاي سرويس مدارس بهنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۱ سوار كردن سر نشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي ۰۰۰ / ۱۵۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۲ همراه نداشتن گواهي يا بر چسب معتبر معاينه فني ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۳ حمل سر نشين اضافي با موتور سيكلت به ازاي هر نفر ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۴ عدم توجه به اخطار و تذكر پليس ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۶۵ عدم استفاده از تاكسيمتر ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۶ دست گرفتن موتور سيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن بوسيله نقليه در حال حركت. ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰
۱۶۷ يدك كشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتور سيكلت يا دوچرخه ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۵۰
۱۶۸ حركت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در راهها ۰۰۰ / ۵۰ ۰۰۰ / ۵۰ ۰۰۰ / ۳۰
۱۶۹ نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه پايي ۰۰۰ / ۵۰ ۰۰۰ / ۵۰ ۰۰۰ / ۳۰
۱۷۰ عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايي كه داراي پياده رو است ۰۰۰ / ۳۰ ۰۰۰ / ۳۰ ۰۰۰ / ۳۰

– جرايم موضوع بندهاي ذيل ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، به ترتيب ششصد هزار (۰۰۰ /۶۰۰) ريال، نهصد هزار (۰۰۰ /۹۰۰) ريال و يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال تعيين مي گردد.