اصلاح تصويب نامه شماره 92308 /40587 ك مورخ 7 /6 /1387 در خصوص (شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) و آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده موضوع تصويب نامه شماره 61572 /ت 42596 ك مورخ 2 /3 /1388 در مورخه 1390/12/27شماره 114679

اصلاح تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸ /۴۰۵۸۷ ك مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۷ در خصوص (شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) و آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲ /ت ۴۲۵۹۶ ك مورخ ۲ /۳ /۱۳۸۸

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

الف – تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸ /۴۰۵۸۷ ك مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- زمان مندرج در بند (۵) از سال «۱۳۹۰» به سال «۱۳۹۴» تغيير مي يابد.

۲- سن فرسودگي اتوبوسهاي درون شهري مندرج در بند (۴) در شهرهاي غيركلان شهر و مراكز استان مشروط به اخذ معاينه فني، (۱۵) سال تعيين مي شود.

ب – آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲ /ت ۴۲۵۹۶ ك مورخ ۲ /۳ /۱۳۸۸ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ – زمان مندرج در ماده هاي (۲)، (۳) و (۱۱) از سال «۱۳۹۰» به سال «۱۳۹۴» تغيير مي يابد.

۲ – جدول زير جايگزين جدول ماده (۳) مي شود و متن زير به عنوان «تبصره ۳» به ماده يادشده اضافه مي شود:

ارقام به ميليون ريال

سال عرضه براي اسقاط

شرح

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

خودروهايي كه تا پايان سال ۱۳۹۲ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۰

۱۵

خودروهايي كه در سال ۱۳۹۳ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۵

۲۰

خودروهايي كه در سال ۱۳۹۴ به سن فرسودگي مي رسند

۲۵

۲۵

۲۵

<br
تبصره ۳ – ملاك پرداخت كمك بلاعوض زمان تقاضاي مالك خودروي فرسوده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت جهت از رده خارج كردن خودروي فرسوده مي باشد.

۳ – واژه «موتور سيكلت سازان» از متن ماده (۶) حذف مي شود.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور