موظف نمودن ستاد به تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي براي عدم امكان استفاده گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده مورخه 1393/12/03 شماره 111339

موظف نمودن ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به منظور تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي براي عدم امكان استفاده گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده

هيئت وزيران در جلسه ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۲۵۲۳۰ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳ معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موظف است جهت تسويه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلي از بابت عدم امكان استفاده گواهي هاي اسقاط خودروهاي فرسوده موضوع ماده (۵) آيين نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ك مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸ مربوط به سال هاي گذشته كه تاكنون به صورت تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات قطعات خودرو كارسازي و استفاده نگرديده اند، مبالغ مذكور را از محل وجوه دريافتي از واردكنندگان خودرو كه در حساب واسط آن ستاد موجود يا از حساب واسط به خزانه كل كشور واريز گرديده است، دقيقاً به ميزان ارزش گواهي در زمان انجام عمليات اسقاط، محاسبه و پرداخت نمايد.

۲- در صورت اسقاط خودروهاي فرسوده با كاربري هاي جدول زير توسط واردكنندگان به تناسب ميزان مصرف سوخت مصوب موضوع جزء (د) بند (۳) تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ و اصلاحيه آن موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲، تعداد اسقاط انجام شده به شرح جدول زير با گواهي اسقاط معادل سازي مي گردد: