اصلاح تصويب نامه هاي شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ 07/06/1387 درخصوص شماره گذاري اتوبوس هاي شهري و ميني بوس هاي ديزلي و از رده خارج خودروهاي فرسوده

اصلاح تصويب نامه هاي شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ 07/06/1387 درخصوص(شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)،شماره ۱۱۷۰۱۷/ت۴۵۰۲۲ك مورخ 27/05/1389 درخصوص(شماره گذاري اتوبوس هاي شهري و ميني بوس هاي ديزلي و از رده خارج خودروهاي فرسوده) و شماره ۲۵۵۵۴۹ /ت ۴۷۹۰۳ ك مورخ 27/12/1390درخصوص(شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/ 07/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۴۷۱/ ۱۰/ ۱۰۰/ ۹۲ مورخ ۲۸/ 0۵/ ۱۳۹۲ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- جدول زير جايگزين جدول جزء “د” بند(۳) تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ 0۷/ 0۶/ ۱۳۸۷ مي گردد:

نوع مصرف در ۱۰۰ كيلومتر چرخه تركيبي شرايط شماره گذاري
اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز
انواع خودروهاي سواري (موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) رديف (۵۱) ماده (۱) آيين ‌نامه راهنمايي و رانندگي – مصوب ۱۳۸۴ -) و وانت وارداتي كمتر از ۶ ليتر ۱ دستگاه ۱۰ درصد ارزش گمركي
بيش از ۶ ليتر و كمتر از ۱۰ ليتر و ۱۰ ليتر ۴ دستگاه
بيش از ۱۰ ليتر ۶ دستگاه
سواري توليد داخل 10 ليتر ۱ دستگاه معاف

۲- سن فرسودگي خودروهاي سواري شخصي، مندرج در جدول بند (۴) تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ تا آخر برنامه پنجم توسعه به بيست سال كاهش مي يابد.

۳- متن زير جايگزين تبصره (۷) بند (۵) تصويب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ك مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۷ مي گردد:

تبصره ۷- هرگونه استفاده و نگهداري از خودروهاي فرسوده دولتي، فروش يا واگذاري آنها در تمامي دستگاه هاي دولتي ممنوع مي باشد و اين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيلات دولتي از رده خارج مي شوند.

۴- جدول زير جايگزين رديف اول جدول پيوست بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۱۷۰۱۷/ت۴۵۰۲۲ك مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۹ مي گردد:

كمك بلاعوض (ميليون ريال)

تاكسي

وانت (يك تن و پايين تر) ون و وانت (يك تن و بالاتر) ميني بوس اتوبوس كاميونت (۲ تا ۳/۵ تن) كاميونت (۵/ ۳ تا ۶ تن) كاميون سبك (۶ تا ۱۰ تن) كاميون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) كاميون سنگين و كاميون كشنده
(۲۶ تن و بالاتر)
۵۰ ۲۰ ۳۰ ۸۰ ۳۰۰ ۴۰ ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۲8۰

 

۵- جدول زير جايگزين جدول جزء (۲) بند “ب” تصويب نامه شماره ۲۵۵۵۴۹/ت۴۷۹۰۳ن مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مي شود:

ارقام به ميليون ريال

سال عرضه براي اسقاط ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
خودروهايي كه تا پايان سال ۱۳۹۲ به سن فرسودگي مي رسند ۲۵ ۲۰ ۱۵
خودروهايي كه در سال ۱۳۹۳ به سن فرسودگي مي رسند ۲۵ ۲۵ ۲۰
خودروهايي كه در سال ۱۳۹۴ به سن فرسودگي مي رسند ۲۵ ۲۵ ۲۵