اصلاح بند 1 تصويب نامه ممنوعيت شماره گذاري خودرو‌هاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دو‌لتي مورخه 1382/10/28 شماره 23304

تصويب نامه در مورد ممنوعيت شماره گذاري خودرو‌هاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دو‌لتي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۴۰۳۹۰/۵۴۳۹ هـ/ب مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ تصويب نمود:
– متن زير از تاريخ اعلام ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي جايگزين بند (۱) تصويبنامه شماره ۱۶۴۴۴/ت۲۴۵۲۹هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ مي‌گردد:
۱ـ در مواردي كه خودرو‌هاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و نيرو‌هاي نظامي و انتظامي و‌اجد شرايط و استانداردهاي مندرج در ماده (۸) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ نباشند، شماره ‌گذاري آنها با توجه به ماده (۱۰) قانون مزبور ممنوع خواهد بود.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف