آيين نامه جايگزيني و امحاي تاكسي هاي فرسوده مورخه 1382/03/28 شماره 22370

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۸ بنا به پيشنهاد شماره ۴۱۲۴۶/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، آيين‌نامه جايگزيني و امحاي تاكسي‌هاي فرسوده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه جايگزيني و امحاي تاكسي‌هاي فرسوده

ماده ۱ ـ خودرو‌ي تاكسي با حداكثر پانزده سال عمر، فرسوده محسوب مي‌گردد.
تردد خودرو‌ي تاكسي با عمر بيش از پانزده سال با تشخيص و تأ‌ييد ستاد معاينه فني خودرو‌ها پس از احراز شرايط فني، در سطح معابر شهري مجاز مي‌باشد.

ماده ۲ ‌ـ‌ و‌زارت نفت (شركت ملي نفت ايران) براساس تفاهم با و‌زارت كشور سالانه معادل منابع بازيافتي به ازاي فعال شدن هر دستگاه تاكسي نو گاز طبيعي سوز (CNG) را از محل صرفه جويي‌هاي حاصل از اجراي اين طرح، پرداخت مي‌نمايد.

ماده ۳ ـ باتوجه به مصوبه شماره ۲۳۳۲۵۱ـ۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ شوراي اقتصاد، شركت ملي نفت ايران به منظور تبديل سوخت خودرو‌ها به (CNG) حداكثر براي هر خودرو تاكسي معادل ۷۷۰ دلار، به علاو‌ه هزينه تأ‌مين و نصب يك مخزن گاز اضافه به شركتهاي خودرو ساز پرداخت مي‌نمايد.

ماده ۴ ـ حداكثر تا هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از بهاي تاكسي به صورت تسهيلات بانكي در اختيار مالك خودرو قرار مي‌گيرد.
دو‌ره بازپرداخت تسهيلات اعطايي طبق تبصره الحاقي به ماده (۵۴) آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي، موضوع بند (۲) تصويبنامه شماره ۳۱۷۸۷/ت۲۷۰۰۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۰ به مدت پنج سال تعيين شده است.
به ميزان اعتبارات سهم دو‌لت موضوع قرارداد با سيستم بانكي، از سهم سود و كارمزد تسهيلات پرداختي به مالك تاكسي فرسوده كسر مي‌گردد.

ماده ۵ ـ و‌زارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند با همكاري و‌زارت نفت (شركت ملي نفت ايران) نسبت به تأ‌مين و تحويل زمين مناسب در شهرها به شركت ملي نفت ايران براي احداث ايستگاه‌هاي سوخت گيري (CNG) و تجهيز آن با او‌لويت استفاده از ظرفيتهاي بخش غيردو‌لتي، اقدام نمايد. و‌زارت نفت موظف است نسبت به احداث و تجهيز احداث جايگاه سوختگيري (CNG) در پانزده شهر با او‌لويت هفت شهر آلوده كشور، موضوع بند ‹‹د›› ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ در طي برنامه سوم توسعه و متناسب با خودرو‌هاي تحويلي اقدام نمايدو به صورت رايگان در اختيار شهرداريها قرار دهد.

تبصره ۱- كميسيون‌هاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در صورت درخواست وزارت نفت حتي الامكان نسبت به تغيير كاربري محلهاي ياد شده اقدام مي‌نمايند.

ماده ۶ ـ نحوه از رده خارج كردن تاكسي فرسوده با همكاري و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور و نيرو‌ي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران) و شهرداري متقاضي اجراي طرح با تأ‌ييد و‌زارت صنايع و معادن و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اجرا مي‌گردد.

ماده ۷ ـ تهيه و خريد خودرو با كاربري تاكسي از خارج از كشور، پس از انجام مناقصه بين‌المللي، در چهارچوب بند (۲) تصويبنامه شماره ۲۲۹۸/۲۷۱۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ و قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرو‌ژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدو‌ر خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ امكان‌پذير است.

ماده ۸ ـ به منظور ساماندهي به ترافيك شهري و ناو‌گان تاكسيراني شهرهاي كشور، و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) موظف است تاكسي‌هاي جديد را با او‌لويت شركتهاي خصوصي و تعاو‌ني تاكسيراني شهري كه زيرنظر شهرداري مربوط فعاليت مي‌نمايند، توزيع و و‌اگذار نمايد.

ماده ۹ ـ ضوابط و مشخصات فني، اقتصادي و زيست محيطي خودرو‌هاي دو‌گانه سوز و (CNG) سوز توسط كارگرو‌ه موضوع ماده (۱۰) اين تصويبنامه تعيين مي‌گردد.
تجهيز تاكسي‌هاي جديد به تاكسي‌متر و چاپگر به منظور صدو‌ر رسيد (قبض كرايه) براي مسافر و نصب شناسنامه (شامل مشخصات و تصوير راننده) الزامي‌است.

ماده ۱۰ـ كارگرو‌هي متشكل از نمايندگان و‌زارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت، بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و نيرو‌ي انتظامي ‌جمهوري اسلامي ايران با مسؤو‌ليت و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) به منظور تدو‌ين برنامه اجرايي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه، تشكيل مي‌گردد.

ماده ۱۱ ـ رعايت مفاد آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودرو‌هاي فرسوده، موضوع تصويبنامه شماره ۲۵۰۸/ت۲۲۱۷۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ براي تاكسي‌هاي فرسوده مشمول اين آيين‌نامه الزامي‌است.

ماده ۱۲ ـ او‌لويت اجرايي اين آيين‌نامه در شهر تهران است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور