ممنوعيت واگذاري خودروهاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نيروي انتظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احيا و استفاده مجدد مورخه 1381/11/02 شماره 22357

ممنوعيت واگذاري خودروهاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نيروي انتظامي به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت احيا و استفاده مجدد

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳/۵۴۸۲‌ـ‌۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد مواد (۸)، (۱۰) و (۱۱) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۴ ‌ـ‌ تصويب نمود:

۱ـ در مواردي كه خودرو‌هاي فرسوده و خارج از رده دستگاههاي دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و نيرو‌هاي نظامي و انتظامي و‌اجد شرايط و استانداردهاي مندرج در ماده (۸) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ نباشند، شماره ‌گذاري آنها با توجه به ماده (۱۰) قانون مزبور ممنوع خواهد بود.

تبصره۱ ـ‌ مفاد بند «الف» ماده (۴) قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۳ ‌ـ‌ از شمول اين بند مستثنا است.
تبصره۲‌ـ‌ سن فرسودگي خودرو‌هابراي‌كاميون و تريلي با هرنوع پلاك بيست‌و‌پنج (۲۵) سال تعيين مي‌شود.

۲‌ـ‌ شماره ‌گذاري اين گونه خودرو‌ها توسط نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور