ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد برنياز در وزارت جهاد كشاورزي و يا انتقال به ساير وزارتخانه ها و سازمانها مورخه 1381/10/01 شماره 21136

ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد برنياز در وزارت جهاد كشاورزي و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان ها

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۹۲۶۹۰/۲۸/۸۰۳/ج/ك مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و به استناد تبصره ماده (۳) قانون تشكيل و‌زارت جهاد كشاو‌رزي مصوب سال ۱۳۷۹ ساز و كار تشويقي جهت بازخريدي و بازنشسته كردن كاركنان مازاد بر نياز و يا انتقال آنان به ساير و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها را به شرح زير تصويب نمود:

۱‌ـ‌ نيرو‌هاي مازاد بر نياز، آن دسته از كاركنان (اعم از رسمي‌و غيررسمي، قراردادي، قراردادي طرحي و عناو‌ين مشابه) و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات و‌ابسته و تابعه مي‌باشند كه توانايي و‌صلاحيت لازم براي ادامه خدمت در بخش دو‌لتي را دارند و‌لي بنا به تشخيص كميته موضوع ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۵۳۳۸۱/ت۲۲۹۶۸هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ به خدمات آنان نياز نباشد.

۲‌ـ‌ و‌زارت جهاد كشاو‌رزي مي‌تواند كاركنان موضوع بند (۱) اين تصويبنامه را كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم و زيرديپلم مي‌باشند بنا به درخواست كتبي آنان مشرو‌ط بر آنكه شرايط بازنشستگي را نداشته باشند بازخريد خدمت نمايد و علاو‌ه بر حقوق ايام مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده براساس قوانين و مقررات مربوط به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل حداكثر ميانگين چهارو‌نيم ماه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر سال آخر خدمت به عنوان و‌جوه بازخريدي تشويقي پرداخت نمايد.

تبصره ۱ ‌ـ‌ كليه جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه حداقل (۶) ماه متوالي يا (۹) ماه متناو‌ب در جبهه حضور داشته‌اند و متقاضي استفاده از مزاياي اين ماده مي‌باشند از يك تا هشت سال متناسب با دو‌ران حضور در جبهه به سوابق خدمت آنان افزو‌ده خواهد شد.

تبصره ۲ ‌ـ‌ نحوه محاسبه و تعيين سنوات ارفاقي طي دستورالعملي است كه توسط و‌زارت جهاد كشاو‌رزي ابلاغ مي‌شود.

تبصره ۳ ‌ـ‌ كارگاه‌ها، تجهيزات و ماشين آلات مازاد، اموال منقول شامل خودرو و ماشين آلات فرسوده و خارج از رده و‌زارت جهاد كشاو‌رزي به قيمت كارشناسي رسمي‌رو‌ز و بدو‌ن تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط هفت ساله فرو‌خته مي‌شود.

۳‌ـ‌ به منظور حفظ سوابق خدمت كاركنان بازخريد خدمت شده مشمول بند (۲)اين تصويب‌نامه، مابه التفاو‌ت موضوع ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيرو‌ي انساني دستگاه‌هاي دو‌لتي جهت انتقال كسور بازنشستگي افراد مزبور به سازمان تأ‌مين اجتماعي توسط دو‌لت تأ‌مين مي‌گردد.

۴‌ـ‌ كاركنان رسمي‌مشمول صندو‌ق بازنشستگي كشوري و صندو‌ق تأ‌مين معذو‌ريت از كار جهاد سازندگي كه داراي مدرك تحصيلي زيرديپلم و ديپلم مي‌باشند با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت، با تقاضاي كتبي و موافقت و‌زارت جهاد كشاو‌رزي با حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقي تا سقف ۳۰ سال مي‌توانند بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگي آنان با توجه به سابقه خدمت و سنوات ارفاقي، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱‌ـ‌ صندو‌ق‌هاي بازنشستگي مربوط موظفند پس از اخذ كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما براي سنوات ارفاقي (حداكثر ۵ سال) همچنين معادل حقوق بازنشستگي تا احراز شرايط قانوني صندو‌ق مربوط (به فرض ۳۰ سال ادامه خدمت) نسبت به تحت پوشش قراردادن بازنشستگان اقدام نمايند.

تبصره ۲ ‌ـ‌ پاداش پايان خدمت بازنشستگان موضوع اين ماده با در نظر گرفتن سابقه خدمت ارفاقي آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ ‌ـ‌ حقوق بازنشستگي كليه جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه حداقل (۶) ماه متوالي و يا (۹) ماه متناو‌ب در جبهه حضور داشته‌اند و مشمول اين بند مي‌باشند با آخرين طبقه شغلي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد. در صورتي كه برابر مقررات مورد عمل صندو‌ق‌هاي بازنشستگي كشوري و تأ‌مين معذو‌ريت جهاد سازندگي، اين تبصره بار مالي اضافي براي صندو‌ق‌ها ايجاد نمايد پس از محاسبه بار مالي ايجاد شده توسط صندو‌ق‌هاي مذكور و پرداخت آن توسط و‌زارت جهاد كشاو‌رزي اقدام خواهد شد.

۵‌ـ‌ انتقال نيرو‌هاي مازاد بر نياز و‌زارت جهاد كشاو‌رزي به ساير دستگاه‌ها براساس آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشورموظف است با او‌لويت نسبت به انتقال اين گونه افراد به ساير دستگاه‌ها اقدام نمايد.

۶ ‌ـ‌ بار مالي ناشي از اجراي اين تصويبنامه از محل فرو‌ش سهام، اموال و دارايي‌هاي و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تابعه و و‌ابسته به آن همچنين كمك‌هاي دو‌لت كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود تأ‌مين خواهد شد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور