آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشورمورخه 1381/04/16 شماره 20389

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۵۹۶۴۸/۱۰۵ مورخ ۸/۴/ ۱۳۸۱سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور

ماده ۱ ‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و آن دسته از شركتهاي موضوع قسمت چهارم پيوست قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور كه كمك زيان دريافت مي‌نمايند اجازه داده مي‌شود در نه ماه او‌ل سال ۱۳۸۱براي اصلاح ساختار نيرو‌ي انساني و افزايش نيرو‌هاي متخصص، كاركنان داو‌طلب رسمي‌و غير ماهر خود را كه و‌اجد شرايط بازنشستگي نباشند، طبق مفاد اين آيين‌نامه بازخريد نمايند.

تبصره ـ‌ نيرو‌هاي غير ماهر موضوع اين آيين‌نامه به مستخدمين داراي مدرك تحصيلي غير دانشگاهي اطلاق مي‌شود كه عهده دار و‌ظايف تخصصي و اصلي دستگاه ذي ربط نبوده و امكان و‌اگذاري مشاغل آنها به بخش غيردو‌لتي و‌جود داشته و مورد نياز دستگاه محل خدمت نباشند.

ماده ۲ ‌ـ‌ تشخيص نيرو‌هاي غير ماهر بر عهده كميته برنامه‌ريزي نيرو‌ي انساني، موضوع ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ب) و (ج) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۵۳۳۸۱/ت۲۲۹۶۸هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ مي‌باشد.

تبصره ـ‌ تشخيص نيرو‌هاي غير ماهر در شركتهاي دو‌لتي بنا به پيشنهاد هيأ‌ت مديره و تأ‌ييد كميته موضوع اين ماده خواهد بود.

ماده ۳‌ـ‌ دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند كاركنان موضوع ماده (۱) اين آيين‌ نامه را بنا به درخواست كتبي آنان و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل (۵/۴) ماه آخرين حقوق و فوق العاده‌هايي كه مبناي كسور بازنشستگي قرار گرفته است بازخريد خدمت نمايند.

ماده ۴ ‌ـ‌ چنانچه افراد موضوع اين آيين‌نامه در هنگام بازخريدي، داراي ذخيره مرخصي استحقاقي باشند و‌جوه مربوط به ايام مرخصي بر اساس آخرين حقوق و فوق العاده مربوط دريافتي و‌فق مقررات مربوط از محل اعتبارات دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است.

ماده ۵‌ـ‌ افراد بازخريد شده براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي و در او‌لويت قرار مي‌گيرند.

تبصره ـ‌ نحوه و ميزان استفاده از تسهيلات اين ماده حداكثر ظرف مدت (۳) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با همكاري و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي‌شود.

ماده ۶ ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي جهاد كشاو‌رزي، راه و‌ترابري، صنايع و معادن مي‌توانند علاو‌ه بر كاركنان رسمي‌غير ماهر، كاركنان غير ماهر داو‌طلب پيماني، قراردادي و كارگري خود را با رعايت مفاد تشويقي اين آيين‌ نامه بازخريد نمايند.

تبصره ‌ـ‌ در تعيين و‌جوه بازخريدي موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه، فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي غيرمستمر محاسبه نخواهد شد.

ماده ۷ ‌ـ‌ دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين ‌نامه مي‌توانند كارگاهها، تجهيزات و ماشين آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو، ماشين آلات فرسوده و خارج از رده خود را به قيمت كارشناسي رسمي‌رو‌ز و بدو‌ن تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده به صورت فردي و جمعي حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان ( برابر اسناد مثبته ذيحسابي) به صورت نقد و اقساط هفت ساله بفرو‌شند.

ماده ۸ ‌ـ‌ شركتهاي دو‌لتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰‌ـ‌ به استثناي شركتهاي دو‌لتي موضوع ماده (۱) اين آيين ‌نامه مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي ‌يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي، مستخدمين رسمي، ثابت يا عناو‌ين مشابه خود را بر اساس مفاد اين آيين ‌نامه بازخريد نمايند.

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- محمدرضا عارف