تصويب نامه در خصوص جايگزيني تاكسي ها و تاكسي هاي موقت شهر تهران با خودروهاي توليد داخلي مورخه 1381/02/08شماره 20048

تصويب نامه در خصوص جايگزيني تاكسي ها و تاكسي هاي موقت شهر تهران با خودروهاي نو توليد داخلي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷/۱۴۳۶/۱/۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ و‌زارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

تاكسي‌ها و تاكسي‌هاي موقت شهر تهران با بيش از پانزده سال عمر كه به تشخيص ستاد مركزي معاينه فني خودرو‌ها قابل اصلاح نباشند، فرسوده محسوب مي‌شوند و و‌زارت كشور مكلف است نسبت به جايگزيني و امحاي آنها با خودرو‌هاي نو توليد داخلي كه ضوابط لازم را دارند، اقدام نمايد.

تبصره ۲ـ دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و و‌زارت كشور تهيه و اعلام مي‌گردد.

تبصره ۱ـ تاكسيهاي با عمر كمتر از پانزده سال كه به تشخيص ستاد معاينه فني خودروها، شرايط فني لازم را احراز ننمايند،فرسوده محسوب مي شوند.

معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور- محمدرضا عارف ‌