اصلاح آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 كل كشور مورخه 1380/04/27شماره 18549

اصلاح آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۷ بنا به پيشنهاد شماره۳۹۰۲/۹۴‌ـ‌۳۹۲۱/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند “الف” تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور تصويب نمود:
ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي بند “الف” تبصره (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و تبصره‌هاي آن, موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۵۸۸/ت ۲۴۳۴۶هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۰‌ـ‌ اعتبار طرح كاهش آلاينده‌هاي ناشي از مصرف بنزين و نفت گاز ( به شماره ۳۰۹۰۲۲۱۵) براي اصلاح سيستم مصرف سوخت در خودرو‌هاي عمومي غير دو‌لتي هفت شهر مندرج در بند “د” ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۹‌ـ‌ كنترل گازهاي خرو‌جي از اگزو‌ز و مطالعات و اطلاع رساني مصرف مي‌گردد.
تبصره ۱‌ـ‌ مبلغ پرداختي براي تعمير هر خودرو براي يك بار و تا سقف پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال براي خودرو‌هاي سواري و يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي خودرو‌هاي سنگين و همچنين جانشيني خودرو‌هاي فرسوده است.
تبصره ۲ ‌ـ‌ سقف مبلغ پرداختي براي بهينه سازي خودرو با توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست در موافقتنامه متبادله تعيين مي‌گردد.
تبصره ۳‌ـ‌ دستور العمل اجرايي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود.

حسن حبيبي ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور