فروش تعداد 1846دستگاه خودرو فرسوده ازطريق ترك تشريفات مزايده مورخه 1369/11/15شماره 15250

بسمه تعالي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران يپشنهاد شماره ۱۲۴ر۶۴۲۱ردم ر۱۱۰ مورخ ۱ر۱۱ر۱۳۶۹ سازمان برنامه و بودجه براساس درخواست شماره ۱۳۵ر۷ر۱۰۸ر۱۲ر۱۴۰۴ مورخ ۲۳ر۱۰ر۱۳۶۹ نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران منضم به صورتجلسه مورخ ۱۳ر۸ر۱۳۶۹ هيئت سه نفري ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومي در مورد فروش تعداد ۱۸۴۶ دستگاه خودرو فرسوده از طريق ترك تشريفات مزايده در جلسه مورخ ۱۵ر۱۱ر۱۳۶۹ شوراي اقتصاد مطرح شد پس از بحث و تبادل نظر و باستناد ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومي فروش خودروهاي فوق الذكر از طريق ترك تشريفات مزايده و انجام تشريفات حراج حضوري ضمن رعايت صرفه و صلاح دولت با توجه به قيمت پايه بمبلغ – ر ۸۰۰ر۳۳۹ر۶۰۷ ريال مورد تائيد قرار گرفت . مسعود روغني زنجاني معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه