آئين نامه هاي اجرائي جزءهاي الف ،ب ،ج بند 12 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 كل كشورمورخه 1368/03/24شماره 17814

وزارت دفاع ـ وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ وزارت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۴ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كشور و تائيديه شماره ۸۱۸ ـ ۱۹۸۶/۶۴ ـ ۱ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۳ وزارت برنامه و بودجه آئيننامه‌هاي اجرائي جزء «الف ـ ب ـ ج» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:

الف ـ آئين نامه‌هاي اجرائي اجزاء «الف» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل، كشور

‌ماده ۱ ـ عوايد موضوع جزء «الف» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ عبارتست از:

‌الف ـ فروش ضايعات غير قابل مصرف جيره غذائي پرسنل شامل نان خشك و چربي اضافي گوشت و غذا و حلب و گوني و كارتن خالي از هر قبيل.

ب ـ روغن سوخته و ضايعات غير قابل استفاده از سرويس وسائل نقليه موتوري و ماشين ‌آلات و قوطي و حلب و بشكه‌ هاي خالي غير قابل مصرف مربوطه.

ج ـ حاصل فروش دم قيچي ـ كاغذ و پارچه كارگاه‌هاي تهيه البسه، چاپخانه و اوراق باطله.

‌د ـ فضولات پادگانها، يگانها و پايگاهها از قبيل پهن و فضله كبوتران و ساير فضولات حيواني.

هـ ـ درآمدهائي كه طبق مقررات مربوطه از فعاليتها و ارائه خدمات رفاهي به پرسنل از قبيل آرايشگاه و بوفه و نانوائي و باشگاه و پلاژ، خياط خانه و كفاشي و‌سينما و عكاسخانه و خشك‌ شوئي و مهمانسرا و اردوگاههاي اسراء و استراحت دكاكين و ساير موارد مشابه عايد ميگردد

‌و ـ درآمدهاي حاصل از تهيه و فروش پلاك خودرو و درآمد حال از فروش پلاكها فرسوده

‌ز ـ خدمات كامپيوتري

ح ـ فروش نقشه ‌جات

ط ـ فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري

ي ـ غرامت وارده به وسائل نقليه ناشي از تصادفات

‌ماده ۲ ـ عوايد موضوع ماده ۱ اين آئيننامه به حسابهايي كه بنا به تقاضاي وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري جمهوري‌اسلامي و كميته انقلاب اسلامي توسط خزانه به همين منظور افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد شد.

‌حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه به حساب تمركز وجوه خزانه كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود منتقل خواهد شد تا به ترتيبي كه خزانه معين ميكند به حساب درآمد عمومي واريز گردد.

‌ماده ۳ ـ اعتبارات موضوع اين آئيننامه حداكثر تا ميزان ۸۰% وجوه واريز شده به حساب تمركز وجوه خزانه موضوع ماده ۲ اين آئيننامه مندرج در جزء«الف» ‌بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ بر حسب مورد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي فوق‌الذكر يا مقامات مجاز از طرف‌ايشان و تخصيص اعتبار توسط وزارت برنامه و بودجه از اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قانون بودجه سال جاري تعيين و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۴ ـ وجوه لازم براي انجام هزينه‌هاي موضوع اين آئيننامه از محل اعتبارات موضوع ماده ۳ حسب مورد با درخواست وجه ذيحساب وزارتين و‌سازمانهاي فوق ‌الذكر به حسابهائي كه به همين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود واريز خواهد شد. استفاده ‌از حسابهاي مذكور نيز بر حسب مورد با امضاي مشترك بالاترين مقام مجاز از طرف وي مجاز ميباشد.

‌تبصره ـ سهميه نيروها، يگانها، پايگاهها و پادگانها و سازمان‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي فوق ‌الذكر از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه با توجه به ‌وجوه واريزنامه‌ ها به حساب تمركز وجوه خزانه حسب مورد تعيين و به حساب دارائيهاي مربوط واريز خواهد شد.

‌ماده ۵ ـ اعتبار موضوع اين آئيننامه جهت كمك به پرسنل وظيفه بي‌ بضاعت يا پرسنل وظيفه‌اي كه ترخيص ميگردند دو بضاعت تهيه لباس را ندارند و نيز‌جهت تأمين ساير هزينه‌ها ضروري و اجتناب ‌ناپذير در رابطه با نگهداري و راه‌اندازي و تجهيز مبالغ درآمدي موضوع اين آئيننامه به تشخيص بالاترين مقام‌ دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي فوق ‌الذكر يا مقامات مجاز از طرف ايشان قابل مصرف خواهد بود.

‌تبصره ـ حداكثر كمك موضوع اين ماده به هر يك از افراد مشمول اين ماده معادل ۴۰/۰۰۰ ريال خواهد بود.

‌ماده ۶ ـ معاملات موضوع اين آئيننامه و انجام ساير هزينه‌ها با رعايت كامل قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت انجام خواهد شد.

‌ماده ۷ ـ مصرف اعتبارات موضوع اين آئيننامه تابع شرح عمليات مندرج در موافقتنامه هائي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين آئيننامه حسب مورد بين هر يك از‌وزارتين دفاع و سپاه، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي و كميته انقلاب اسلامي بطور جداگانه تنظيم و با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد.

‌ماده ۸ ـ وزارتخانه‌ هاي دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كشور موظفند گزارش مكلفند گزارش عملكرد درآمدها و هزينه ‌ها و عمليات انجام شده از محل‌اعتبارات موضوع اين آئيننامه را هر چهار ماه يكبار تنظيم و از طريق وزارت برنامه و بودجه براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و‌ساير كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

ب ـ آئيننامه‌هاي اجرائي اجزاء «ب» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل، كشور

‌ماده ۱ ـ كليه درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات درماني بيمارستانها و مراكز درماني ارتش و وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري‌جمهوري اسلامي ايران به اشخاص ديگر (‌علاوه بر پرسنل ذيربط) در مواردي كه امكانات بيمارستانها و مراكز درماني آنها بيش از نيازهاي درماني پرسنل ميباشد‌به حسابهائيكه بنا به تقاضاي هر يك از وزارتين و سازمانهاي انتظامي فوق ‌الذكر به همين منظور توسط خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد شد.‌حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه به حساب تمركز وجوه خزانه كه بهمين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود منتقل خواهد شد تا به ترتيبي كه خزانه تعيين ميكند به حساب درآمد عمومي واريز گردد.

‌ماده ۲ ـ وجوه لازم براي انجام هزينه‌ها موضوع اين آئيننامه معادل ۱۰۰% وجوه واريز شده بحساب تمركز وجوه موضوع ماده ۱ اين آئيننامه مندرج در جزء «ب» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل كشور بنا به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي فوق ‌الذكر يا مقامات مجاز از طرف‌ايشان و تخصيص اعتبار از سوي وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قانون بودجه سال جاري تأمين و با درخواست وجه ذيحساب ‌دستگاههاي اجرائي مذكور به حسابهائيكه بهمين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد شد.‌استفاده از حسابهاي مذكور با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي مندرج در اين آئيننامه و يا مقام مجاز از طرف ايشان و‌ذيحساب ذيربط يا مقام مجاز از طرف وي مجاز ميباشد.

‌تبصره ـ سهميه نيروها، يگانها، پايگاهها و پادگانها و سازمان‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي فوق‌الذكر از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه با توجه به ‌وجوه واريزي آنها بحساب تمركز وجوه خزانه تعيين و به بيمارستانها و مراكز درماني ذيربط واگذار گردد.

‌ماده ۳ ـ اعتبارات دريافتي موضوع اين آئيننامه قابل مصرف در موارد زير خواهد بود:

‌الف ـ جبران خدمات پزشكي و درماني و كادر درماني دستگاههاي اجرائي مندرج در اين آئيننامه و نيروهاي و سازمانهاي تابعه در قابل انجام خدمات اضافي در‌رابطه با درآمدهاي موضوع اين آئيننامه حداكثر تا ۷۰% تعرفه‌هاي درماني مصوب به تشخيص رئيس واحد درماني مربوطه.

ب ـ حق ‌الزحمه پزشكان و ساير خدمات كه بر حسب ضرورت خارج از كادر دستگاههاي اجرائي نظامي و انتظامي موضوع اين آئيننامه و نيروها و سازمان‌هاي ‌تابعه آنها دعوت يا انجام ميگردد.

ج ـ خريد دارو و مواد مصرفي درماني

‌د ـ خريد وسائل و تجهيزات پزشكي و بيمارستاني

هـ ـ تجهيز، تكميل و يا توسعه مراكز درماني و بهداشتي

‌ماده ۴ ـ مصرف اعتبارات موضوع اين آئيننامه و شرح عمليات آن بر اساس موافقتنامه‌هائي خواهد بود كه بين وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،‌شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد.

‌ماده ۵ ـ وزارتخانه‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كشور مكلفند گزارش عملكرد درآمد و هزينه‌هاي موضوع اين آئيننامه و شرح عمليات انجام‌ شده را هر چهار ماه يكبار براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند.

ج ـ آئيننامه‌هاي اجرائي اجزاء «ج» بند ۱۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ كل، كشور

‌ماده ۱ ـ كليه درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات آزمايشگاه فني مكانيك خاك اداره مهندسي نزاجا به حسابي كه بنا به تقاضاي وزارت دفاع به همين منظور‌توسط خزانه افتتاح شده يا ميشود واريز خواهد شد. حساب مزبور غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه بحساب تمركز وجوه‌ خزانه كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود منتقل خواهد شد تا به ترتيبي كه خزانه تعيين ميكند بحساب درآمد عمومي واريز گردد.

‌ماده ۲ ـ وجوه لازم براي انجام هزينه‌هاي موضوع اين آئيننامه معادل ۵۰% وجوه واريز شده بحساب تمركز وجوه موضوع ماده ۱ اين آئيننامه، بنا به پيشنهاد ‌وزير دفاع و تخصيص اعتبار توسط وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قانون بودجه سال جاري تأمين و با درخواست وجه ذيحساب وزارت‌دفاع به حسابهائي كه به همين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد شد. استفاده از حساب مذكور‌با امضاي مشترك وزير دفاع يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب وزارت مذكور يا مقام مجاز از طرف وي مجاز ميباشد. وجوه مذكور با رعايت مفاد اين آئيننامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه و مقررات عمومي دولت هزينه خواهد شد.

‌ماده ۳ ـ اعتبار موضوع اين آئيننامه بنا به دستور وزير دفاع در اختيار نيروي زميني قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۴ ـ اعتبارات دريافتي موضوع اين آئيننامه قابل مصرف در موارد زير خواهد بود:

‌الف ـ خريد دستگاههاي و وسائل و مصالح مورد نياز آزمايشگاه فني و مكانيك خاك نظير دستگاه حفاري محموله برخودرو دستگاه كشش آرماتوري مصالح‌جهت آزمايشات مربوط و ساير هزينه‌هاي ضروري در رابطه با ارائه خدمات مورد نيازمندرج در اين آئيننامه.

ب ـ پرداخت اضافه كاري به كارمندان غير نظامي بر اساس مقررات مربوطه.

پ ـ پرداخت حق ‌الزحمه كارشناسان دعوت شده از خارج ارتش و همچنين پرداخت دستمزد كارگران روزمزد موقت در رابطه با ارائه خدمات مندرج در اين ‌آئيننامه.

ت ـ پرداخت ارزش خدمات به ساير مؤسسات در رابطه با مواردي كه در جهت تكميل خدمات مندرج در اين آئيننامه انجام ميشود.

‌ماده ۵ ـ وزارت دفاع مكلف است گزارش عملكرد درآمد و هزينه‌هاي موضوع اين آئيننامه و شرح عمليات انجام شده را هر چهار ماه يكبار براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند.

نخست‌وزير ‌- ميرحسين موسوي