مديرعامل جديد شركت بنيان صنعت ماشين پايتخت منصوب شد

با حكم مدير گروه بنيان، مدير عامل جديد شركت بنيان صنعت ماشين پايتخت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي و بين الملل گروه بنيان، حميد ايمان فرد كه پيش از اين نيز به عنوان قائم مقام گروه منصوب شده بود با حفظ سمت مدير عامل جديد بنيان صنعت ماشين پايتخت شد.

گفتني است با اين تغيير كه روز گذشته بطور رسمي در اداره ثبت شركت ها بصورت قانوني ثبت شد، حميد ايمان فرد كه سابقه درخشاني در مديريت هاي مختلف در سطح كشور دارد بعنوان دومين مدير عامل شركت بنيان صنعت ماشين پايتخت از بدو تاسيس، فعاليت خود را شروع كرد.