آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی

همکاران گرامی

آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی

انجمن اسقاط و بازیافت خودرو وسایل نقلیه ایران – از سوی روابط عمومی اتاق ایران در روزنامه ها منتشر گردیده است.

روزنامه آسیا در صفحه 3 منتشره در مورخه 95/2/4 نسبت به درج آن مبادرت ورزیده است.

با احترام

انجمن صنفی

آگهی