آمار ۹ ساله منتشر شده از خروج خودروهای فرسوده در کشور

آمار 9 ساله منتشر شده از خروج خودروهای فرسوده در کشور نشان می دهد تعداد 1,621,028 دستگاه خودرو، از سال 85 تا پایان سال 93 اسقاط شده است.

بیشترین این آمار مربوط به سال 93 و کمترین آن مربوط به 92 می باشد.

آمار 9 ساله اشاره شده به شرح ذیل است:

سال تعداد
1385 179304
1386 92725
1387 173359
1388 169677
1389 258807
1390 219494
1391 148377
1392 67335
1393 311950